Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Văn bản tham mưu hành chính
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tệp tin Tải xuống
1 Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn khoa 04/01/2023 pdf download
2 Mẫu phiếu điểm 04/01/2023 pdf download
3 Mẫu kế hoạch đạo tạo 04/01/2023 pdf download
4 Mẫu định mức giảng dạy 04/01/2023 pdf download
5 Bảng chấm công 04/01/2023 pdf download
6 Mẫu Giấy Ủy Quyền 04/01/2023 pdf download
7 Mẫu quyết định 04/01/2023 pdf download
8 Mẫu tờ trình 04/01/2023 pdf download
9 Mẫu quyết định về việc 04/01/2023 pdf download
10 Mẫu kế hoạch 04/01/2023 pdf download
11 Mẫu chỉ thị 04/01/2023 pdf download
12 Mẫu báo cáo 04/01/2023 pdf download