Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Văn bản tham mưu hành chính
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tệp tin Tải xuống
1 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn và lập Hồ sơ cá nhân đăng ký xét duyệt, nâng ngạch chức danh sĩ quan CM - KT - NV năm 2021 04/01/2023 pdf download
2 Thông báo về việc duyệt chức danh sĩ quan CM - KT - NV năm 2021 04/01/2023 pdf download
3 Mẫu báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và đề tài khoa học năm 2020 04/01/2023 pdf download
4 - Hướng dẫn Về việc đăng kí thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học cấp ngành giáo dục - đào tạo (BTTM), cấp ngành KHXH & NVQS(TCCT) và cấp cơ sở năm 2020 04/01/2023 pdf download
5 Mẫu đề thi kết thúc học phần trắc nghiệm-KT-KTHP02 04/01/2023 pdf download
6 Mẫu đề thi kết thúc học phần tự luận-KT-KTHP01 04/01/2023 pdf download
7 Mẫu đáp án thi kết thúc họcc phần tự luận, KT-KTHP04 04/01/2023 pdf download
8 Mẫu đáp án trắc nghiệm-KT-KTHP03 04/01/2023 pdf download
9 Mẫu đơn xin chấm phúc khảo 04/01/2023 pdf download
10 Hướng dẫn biên soạn bài giảng, kế hoạch giảng bài trong các học viện, trường Quân đội 04/01/2023 pdf download
11 Mẫu Chương trình chi tiết học phần 04/01/2023 pdf download
12 Mẫu Bài giảng - Kế hoạch giảng bài 04/01/2023 pdf download