Thứ 4, 05-10-2022 - 00:52

Mẫu văn bản về Công tác nghiên cứu Khoa học

Mẫu Văn bản Pháp quy Khoa học :

- Hướng dẫn Về việc đăng kí thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học cấp ngành giáo dục - đào tạo (BTTM), cấp ngành KHXH & NVQS(TCCT) và cấp cơ sở năm 2020.

- Mẫu báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và đề tài khoa học năm 2020 

- Thông báo về việc duyệt chức danh sĩ quan CM - KT - NV năm 2021 

- Hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn và lập Hồ sơ cá nhân đăng ký xét duyệt, nâng ngạch chức danh sĩ quan CM - KT - NV năm 2021 

- Hướng dẫn đăng ký biên soạn giáo trình tài liệu dạy học năm 2022

- Hướng dẫn đăng ký thực hiện sáng kiến khoa học, đề tài KHCN & NVQS cấp TCCT và cấp cơ sở năm 2022

- Hướng dẫn Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên

- Hướng dẫn về quy cách trình bày đề tài, sáng kiến khoa học năm 2022

- Hướng dẫn về quy cách, hình thức trình bày giáo trình, tài liệu dạy học năm 2022

- Hướng dẫn về việc đăng ký xét duyệt đề cương sáng kiến khoa học, đề tài KHXH & NVQS cấp TCCT và cấp cơ sở năm 2023

- Hướng dẫn V/v đăng ký xét duyệt đề cương giáo trình, tài liệu dạy học năm 2023

- Hướng dẫn V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội 2022

- Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học, giáo trình, tài liệu dạy học năm 2022