Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường ĐH VHNT QĐ tổ chức lớp học tập và quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Admin 30/06/2011
Thực hiện Hướng dẫn số 356/HD-CT ngày 1/6/2011 của Cục Chính trị - TCCT về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong cơ quan Tổng cục Chính trị, sáng nay (30/6), tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra lễ khai mạc lớp học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Thường vụ Đảng ủy Nhà trường tổ chức.

 

Lớp học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI của Đảng được tiến hành nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp trong cơ quan Tổng cục nắm vững và nhất trí cao với những quan điểm, đường lỗi, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động. Bên cạnh đó, lớp học còn đem lại sự đổi mới thực sự cách thức tổ chức học tập, quán triệt theo hướng tập trung truyền đạt, thảo luận làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các văn kiện, đồng thời liên hệ sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đề cao tính tích cực tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. Tuỳ từng cấp, từng đối tượng để xác định hình thức tổ chức học tập, quán triệt, phù hợp, hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở học tập, quán triệt sâu sắc nội dung các văn kiện Đại hội XI, các cấp ủy quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa vào Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ ở cấp mình một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống.

     

Đại tá Phan Văn Long, Phó Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

tại lớp Học tập và quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

Trong thời gian từ 30/6 đến 1/7/2011, lớp học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI của Đảng được tổ chức với các nội dung như: Chuyên đề về Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Khoá X tại Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan TCCT; Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Nhà trường. Với sự tham gia giảng dạy và nói chuyện các chuyên đề của những báo cáo viên giàu kinh nghiệm như Đại tá Vũ Đức Long, Chính ủy Trường ĐH VHNT QĐ, Đại tá Phan Văn Long, Phó Chính ủy Trường ĐH VHnT QĐ, Trung tá Lê Thanh Bình, báo cáo viên Cục Chính trị - cơ quan TCCT.

Lớp học được diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, đem lại cho cán bộ, đảng viên, quần chúng của Nhà trường những thông tin cần thiết và bổ ích.

PHƯƠNG HÀ

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

Tin bài khác