Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

Admin 05/01/2022
 Từ ngày 04/01 đến 07/01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021. Chỉ đạo, theo dõi lớp học là đồng chí Đại tá, Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường.

  Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 có 38 đảng viên tham gia; nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị gồm 10 chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.  Chuyên đề 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.  Chuyên đề 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa.  Chuyên đề 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam  Chuyên đề 5: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Chuyên đề 6: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.  Chuyên đề 7: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quản lý tài  nguyên và bảo vệ môi trường.  Chuyên đề 8: Xây dựng Đảng về đạo đức.  Chuyên đề 9: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng ở cơ sở.  Chuyên đề 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Qua lớp học, mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

boiduongctr2022 1

Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó Chính ủy Nhà trường phát biểu khai mạc

boiduongctr2022 2

Ban Tổ chức và các đảng viên mới tham gia lớp học

Tin: Vũ LịchẢnh: Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác