Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Quân sự - Giáo dục Quốc phòng An ninh

Admin

Tổ trưởng:

Trung tá Lê Hồng Phong