Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Lý luận Mác - Lênin

Admin

Tổ trưởng:

Trung tá, ThS Nguyễn Thị Tĩnh