Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Ghi ta, Đàn dây

Admin

Tổ trưởng:

Thượng tá Hồ Nhật Minh