Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII của Đảng

Admin 26/08/2022
 Ngày 24/8/2022, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII của Đảng. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường; đồng chí Đại tá Tống Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị; các đồng chí Đảng ủy viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng và chiến sĩ Nhà trường.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Tiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII của Đảng. Đồng chí đã yêu cầu các báo cáo viên, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng nghị quyết; khi giới thiệu lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Trung ương đã xác định, liên hệ sát với tình hình thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia học tập, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu; kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết.

 Tham gia giới thiệu Nghị quyết là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường: Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường giới thiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Đại tá Tống Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính giới thiệu Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường giới thiệu Nghị quyết số 21-NQ/TW về "tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

 Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII Khóa XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp; các đồng chí báo cáo viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung; bám sát văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trình bày có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề mới, những quan điểm, chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, liên hệ sát với thực tiễn tình hình đất nước. Các đồng chí tham gia học tập đã xác định tinh thần thái độ, trách nhiệm tốt.

 Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Tiến-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường đã đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương trong Nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn công tác. Đồng chí Chính ủy yêu cầu: Đảng ủy Hệ Quản lý học viên, Đảng ủy Khoa Quân nhạc và các tổ chức quần chúng xây dựng kế hoạch, tích cực chuẩn bị nội dung; tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phòng Chính trị tham mưu cho Đảng ủy cụ thể Nghị quyết vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; Phòng khoa học Quân sự; Khoa Khoa học Xã hội&Nhân văn khẩn trương cập nhật, bổ sung Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII vào chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn khoa học xã hội& nhân văn phù hợp với từng đối tượng học viên. Các cấp ủy, chi bộ căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII và nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của tổ chức đảng cấp mình và vận dụng, cụ thể hoá vào nghị quyết lãnh đạo. Đồng thời, gắn việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII với việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và thực hiện Cuộc vận động ''Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ''./.

hnq 2022 1

hnq 2022 2

hnq 2022 3

Tin: Vũ LịchẢnh: Dương Chương

Tin bài khác