Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Admin 04/06/2019
  Sáng ngày 03/6/2017, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Đại tá Phan Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường chủ trì và trực tiếp thông báo. Tham dự thông báo có 896 đồng chí là cán bộ, đảng viên, quần chúng của Nhà trường.

  Nội dung Thông báo tập trung vào công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trên cơ sở nội dung thông báo, đồng chí Phan Văn Long đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, quần chúng tạo sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn Trường; tích cực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019./.

thông bao nhanh HNTW 10

Tin Vũ Lịch

Ảnh Dương Chương

Tin bài khác