Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Admin 01/08/2017
** Chi tiết xem theo đường link sau:     * Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Dân sự hệ Chính quy năm 2017 http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1887-thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-dan-su-he-chinh-quy-nam-2017.html   * Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học hoàn thiện hệ dân sự và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ dân sự năm 2017  http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1886-thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-hoan-thien-he-dan-su-va-dao-tao-trung-cap-chuyen-nghiep-he-dan-su-nam-2017.html

Tin bài khác