Thứ 4, 05-10-2022 - 01:49

Nghiên cứu trao đổi

Mấy vấn đề rút ra qua công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp; trực tiếp quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội; đến sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Làm tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm  an toàn đơn vị là nhiệm vụ trọng yếu, là điều kiện tiên quyết để Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị; những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học VHNT Quân đội, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, đạt được nhiều kết quả thiết thực; tạo động lực cổ vũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sỹ, học viên, sinh viên (HV,SV) không ngừng phấn đấu vươn lên, chủ động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng xây dựng các cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Nhà trường còn có mặt hạn chế: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; chưa có nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Việc nắm và giải quyết tư tưởng có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các phòng, khoa, ban tiểu đoàn trong giáo dục, quản lý HV,SV chưa đồng bộ; phương thức giáo dục có lúc, có nơi chưa linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng; Nhà trường còn có vụ việc vi phạm xảy ra.Từ thực tiễn công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Trường Đại học VHNT Quân đội những năm qua, có thể rút ra mấy vấn đề chủ yếu như sau:

Một là, nhận thức đầy đủ vị trí, ý  nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, đảng viên; đặt lên hàng đầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật; làm cho mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên, HV,SV, chiến sỹ nắm được các quy định của pháp luật, kỷ luật; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và của Nhà trường về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

Đây là vấn đề hết sức quan trọng phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn hiệu quả; tránh lạm dụng các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, cứng nhắc, vì đặc thù của Nhà trường là đơn vị VHNT. Để mọi quân nhân, nhất là HV,SV nắm vững các quy định của pháp luật, kỷ luật, nội quy, quy định  của Nhà trường và tự giác chấp hành. Không để các vụ việc vi phạm xảy ra do thiếu hiểu biết.Các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, kế hoạch, nhiêm vụ, nội dung công việc của Nhà trường triển khai phải được quán triệt thấu đáo đến mọi cán bộ, giảng viên, HV,SV. 

Hai là, quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HV,SV, chiến sỹ không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, khoa, ban, tiểu đoàn; giữa Nhà trường, gia đình, địa phương để giáo dục, quản lý HV,SV. Nắm và báo cáo kịp thời, đúng thực chất tình hình chấp hành kỷ luật theo quy định, không né tránh, bao che, giấu  giếm khuyết điểm. Một trong những khó khăn của Nhà trường đó là 100% sinh viên ở ngoại trú, rất phức tạp trong công tác quản lý; chính vì vậy, đòi hỏi phải  thường xuyên sâu sát nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nẩy sinh ngay từ cơ sở, không để nảy sinh tư tưởng và vi phạm kỷ luật xảy ra bất ngờ. Đưa nội dung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Làm tốt công tác dự báo và có các giải pháp đột phá để giải quyết những khâu yếu, mặt yếu; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính tri, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ba là, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp như: chế độ giao ban, hội ý; sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng; chế độ nắm tình hình, báo cáo; chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, trực sẵn sàng chiến đấu;  ngày chính trị văn hóa tinh thần; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, đúng người, đúng việc.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy chế, quy định, nhất là các thời điểm nhạy cảm, ngày nghỉ, giờ nghỉ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu; lấy kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật, các quy chế, quy định và bảo đảm an toàn đơn vị là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị hằng năm.

Năm là, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn thanh niên trong giáo dục HV,SV; tổ chức nhiều  hoạt động thiết thực, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú để đoàn kết, tập hợp giáo dục, rèn luyện thanh niên; xây dựng cho HV,SV có động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn, quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các nội quy, quy định. Đoàn phải là người bạn đồng hành của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo; quá trình giáo dục thành tự giáo dục. thời gian qua, Đoàn thanh niên đã có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: “Chi đoàn tự học, tư quản, tự rèn”; “Chi đoàn 3 nhất, 5 không”; “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”; “Chi đoàn không có khói thuốc lá”; “Thi tuyên truyền viên trẻ”…

Sáu là, cán bộ, đảng viên, giảng viên gương mẫu, mô phạm trước quần chúng, HV,SV; là tấm gương sáng để HV,SV học tập và noi theo; luôn quan tâm, đồng cảm, động viên chia sẻ; vui với khát vọng của các em và băn khoăn trăn trở với những khó khăn, bức xúc của tuổi trẻ; các thầy, cô giáo phải truyền  được ngọn lửa nhiệt huyết, lòng đam mê nghề nghiệp và hứng thú cho người học. Thực hiện tốt phương châm “ Dạy người, dạy nghề, dạy trách nhiệm, dạy cái quân đội, xã hội cần, chứ không phải dạy cái mình có”. Xây dựng được môi trường văn hóa sư phạm trong sạch, lành mạnh để giáo dục HV,SV. Luôn luôn học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới.

Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp; quyết định trực tiếp đến  chất lượng xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; là một khoa học nghệ thuật, đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ và sâu sắc; luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp, trong đó đặt lên hàng đầu là công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, trước hết là vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

LONG VŨ