Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Nhà trường

Admin 08/06/2017
Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”. Trước sự phát triển của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cả trong nước và trên thế giới; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã bổ sung sửa đổi một số vần đề trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để cụ thể hóa Điều lệ Đảng và phù hợp hơn với những vấn đề phát sinh trong thực tế; các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đảng viên cần nắm vững các nội dung đó đồng thời cần đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để thực hiện trong nhiệm kỳ XII của Đảng.

Kiểm tra, giám sát là hai nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, UBKT các cấp, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau; hai nhiệm vụ đó thống nhất nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Tính thống nhất giữa kiểm tra và giám sát của Đảng được thể hiện cả trong lý luận và thực tiễn công tác lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; mọi tổ chức đảng và đảng viên đều chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, tổ chức đảng cấp trên được quyền kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong đảng bộ; chủ thể kiểm tra và giám sát đều do tổ chức đảng thực hiện, đối tượng kiểm tra và giám sát là tổ chức đảng và đảng viên thuộc quyền; nội dung kiểm tra và giám sát bao gồm toàn diện mọi vấn đề thuộc phạm vi lãnh đạo của các tổ chức đảng; tư tưởng chỉ đạo của kiểm tra và giám sát đều thống nhất là “ chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; cùng chung mục đích để nắm vững và đánh giá đúng tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy ưu điểm, ngăn chặn khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, không để khuyết điểm trở thành vi phạm phải xử lý kỷ luật, khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn, khuyết điểm của một người trở thành khuyết điểm của nhiều người, khuyết điểm ít nghiêm trọng trở thành khuyết điểm nghiêm trọng. Công tác kiểm tra và giám sát luôn có mối quan hệ tác động lẫn nhau; khi tiến hành kiểm tra đã bao hàm hoạt động giám sát và đồng thời khi tiến hành giám sát đã thể hiện một khâu một bước trong quá trình kiểm tra. Như vậy về nội hàm công tác kiểm tra và giám sát của Đảng luôn quan hệ chặt chẽ với nhau, thống nhất với nhau. Tuy nhiên, công tác kiểm tra và giám sát không hoàn toàn đồng nhất trên một số phương diện hoạt động cụ thể như: hình thức, phương pháp, quy trình giám sát khác với kiểm tra. Điểm khác nhau đó thể hiện ở chỗ: giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục; chủ thể tiến hành giám sát có thể thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có kết luận, không xem xét thi hành kỷ luật; trong quá trình giám sát, chủ thể giám sát có ý kiến trực tiếp đối với đối tượng giám sát về những mặt tốt để tiếp tục phát huy, ngược lại những hoạt động chưa đúng với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoặc phát hiện có thiếu sót khuyết điểm thì có ý kiến kịp thời nhắc nhở, đề nghị hoặc yêu cầu đối tượng giám sát thực hiện đúng; nếu thấy đối tượng giám sát có những việc làm sai trái không thuộc phạm vi, thẩm quyền của chủ thể giám sát thì kiến nghị hoặc báo cáo với cấp có thẩm quyền biết để kịp thời giải quyết.

Hiện nay các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Nhà trường một phần do đặc thù công tác giáo dục - đào tạo chiếm phần lớn thời gian hoạt động ngày, giờ hành chính trong tuần, trong tháng; mặt khác đa phần đội ngũ cán bộ chủ trì, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên là cán bộ chuyên môn ít có điều kiện học tập, nghiên cứu về các hoạt động CTĐ, CTCT; sự hiểu biết, năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng, thực hiện chức năng, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn nhiều vướng mắc, nhất là những vấn đề cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đứng trước những nguy cơ, thách thức mà Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra; nhất là quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác kiểm tra, giám sát trong từng chi bộ, đảng bộ trong Nhà trường cần chủ động gắn các nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của BCT, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn qua đó nâng cao chất lượng lãnh đạo, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng gắn với từng cơ quan, đơn vị./.

Lê Huy Huyền

Tin bài khác