Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phòng Đào tạo

Admin

 

Trưởng phòng:
Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Mai Kiên
Phó Trưởng phòng:
Trung tá, Thạc sỹ Vũ Ngọc Thành

1. Chức năng

Phòng Đào tạo Cơ quan tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động giáo dục, đào tạo. Cơ quan chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hiệu trưởng và chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan quản lý cấp trên.

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo toàn khóa học cho từng đối tượng với các loại hình đào tạo của nhà trường; hiệp đồng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và kế hoạch công tác khi được phê duyệt;

- Tổ chức, điều hành quá trình đào tạo; duy trì thực hiện các quy chế, quy định, chế độ giao ban đào tạo; chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong và ngoài trường. Chủ trì hội nghị, hội thảo về công tác giáo dục, đào tạo; quản lý, chỉ đạo bộ phận phục vụ đào tạo; quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học viên; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo; theo dõi việc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, hướng dẫn đề án, đề tài, đề nghị xét tặng chức danh nhà giáo, chức danh khoa học và tham mưu cho hội đồng khoa học và đào tạo chỉ đạo hoạt động giáo dục, đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học trong đào tạo. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và các hoạt động hội thi, hội thao trong giáo dục, đào tạo.

- Đề xuất các biện pháp tổ chức đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục và áp dụng kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng đào tạo; theo dõi định mức thời gian giảng dạy, công tác, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo; tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học và đào tạo tổ chức thi, xét đề nghị các danh hiệu nhà giáo theo quy định;

- Quản lý, theo dõi thực hiện định mức thời gian giảng dạy, công tác, học tập và tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo; tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các Hội đồng khoa học về việc xét, đề nghị tặng danh hiệu nhà giáo cho giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường theo sự hướng dẫn và chỉ dạo của cơ quan quản lý cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đảm bảo trang âm, ánh sáng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đào tạo và thực hành biểu diễn; quản lý ngân sách đào tạo; tổng hợp tình hình, kết quả đào tạo báo cáo Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đào tạo vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao. 

- Trực tiếp quản lý Ban đào tạo Sau đại học và các hoạt động đào tạo sau đại học.

- Đảm bảo công tác Thư viện: Tài liệu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; sách báo, tạp chí… phục vụ cho cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ Nhà trường.

- Xây dựng tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh, đơn vị Vững mạnh toàn diện.

- Quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo:

Phòng Đào tạo có quân số 25 cán bộ, nhân viên. Cơ bản có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

* Chỉ huy Phòng Đào tạo gồm hai đồng chí Trưởng phòng, phó bí thư chi bộ và Phó trưởng phòng, bí thư chi bộ. Chỉ huy Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên về công tác đào tạo của Nhà trường, chỉ huy, quản lý, xây dựng Phòng vững mạnh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

* Ban Kế hoạch đào tạo là đơn vị thuộc Phòng Đào tạo, tham mưu cho Ban chỉ huy công tác xây dựng nội dung, chương trình đào tạo toàn khóa cho từng đối tượng, từng loại hình đào tạo; lập kế hoạch đào tạo, lịch giảng dạy; Chủ trì giao ban đào tạo và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo khi được Thủ trưởng BGH phê duyệt; Tổng hợp tình hình huấn luyện, kết quả đào tạo. Tham mưu cho Thủ trưởng BGH, thủ trưởng Phòng về công tác tuyển sinh và chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Quản lý hệ thống phòng học, giảng đường, hệ thống camera phòng học. Quản lý cấp phát văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập, rèn luyện của học viên, sinh viên. Xây dựng kế hoạch Hội thi giảng viên giỏi, theo dõi định mức giảng dạy của giảng viên; tham mưu đề xuất các biện pháp, phương pháp cải tiến đổi mới trong giảng dạy; vận dụng sáng tạo các kinh nghiệm hay, mô hình tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo.

* Ban Đào tạo sau đại học là ban mới được thành lập năm 2020 với nhiệm vụ xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định, quy trình tuyển sinh, lập thời khóa biểu, tổ chức đào tạo, quản lý chương trình, theo dõi tiến độ; tổ chức ôn tập, thi hết học phần và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ bảo vệ luận văn trước khi tốt nghiệp.

* Ban Vật chất huấn luyện có chức năng tham mưu cho thủ trưởng Ban Giám hiệu, thủ trưởng Phòng về công tác quản lý cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Xây dựng kế hoạch mua sắm dài hạn, ngắn hạn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường. Đảm bảo trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác thực hành biểu diễn và các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường, quân đội, Đảng và Nhà nước. Quản lý, giữ gìn các cơ cở vật chất, phục vụ công tác đào tạo.

* Thư viện tổng hợp là đơn vị có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại hình tài liệu có trong thư viện. Tham mưu cho Thủ trưởng phòng xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường. Cập nhật, bổ sung, phát triển nguồn thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường, thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; xây dựng các cơ sở dữ liệu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn người đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện.

Sơ đồ tổ chức:

4. Những thành tích đạt được của Phòng Đào tạo

- Năm 1999: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2000: Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen

- Năm 2001: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2002: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2003: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen

- Năm 2005: Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen

- Năm 2006: Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen

- Năm 2008: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2009: Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen

- Năm 2010: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2011: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2012: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Bộ trưởng BQP tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đén 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Năm 2013: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2014: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen “Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014”.

- Năm 2015: Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho Chi bộ Đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015).

- Năm 2016: Tổng cục Chính trị tặng Danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.

- Năm 2017: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2018: Tổng cục Chính trị tặng Danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.

- Năm 2019: Tổng cục Chính trị tặng Danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.

- Năm 2020: Tổng cục Chính trị tặng Danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.

- Năm 2021: Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

- Năm 2021: Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức luyện tập và bảo đảm phục vụ Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021 (Army Games 2021).

- Năm 2022: Tổng Tham mưu trưởng tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021- 2022.

5. Một số hình ảnh và hoạt động: