Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phòng Chính trị

Admin

Chủ nhiệm Chính trị: 

Đại tá, NGƯT Tống Xuân Trường

Phó Chủ nhiệm Chính trị: 

Thượng tá Nguyễn Thái Dương

1. Chức năng:
- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để Đảng uỷ quyết định những nội dung, biện pháp, tiến hành CTĐ, CTCT trong Trường Đại học VHNT Quân đội.
- Trực tiếp tổ chức thực hiện nội dung CTĐ, CTCT ở cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT ở các đơn vị thuộc trường.
2. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ quyết định những nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra các nội dung CTĐ, CTCT ở các đơn vị trực thuộc Trường.
- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc Nhà trường tiến hành giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng.
- Hướng dẫn cấp uỷ, chi bộ tiến hành các nội dung, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ lãnh đạo và sinh hoạt Đảng; bồi dưỡng cấp uỷ viên, Đảng viên mới và đối tượng phát triển đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.
- Nắm chắc tình hình và chất lượng đội ngũ cán bộ, đề xuất với Đảng uỷ (Thường vụ) quyết định chủ trương kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, quản lý, sử dụng tạo nguồn , đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ; khi có quyết nghị của Đảng uỷ (Thường vụ) tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo cấp trên theo quy định.
- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị tiến hành giáo dục cho các đối tượng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chấp hành nghiêm các chế độ, quy định về phòng gian, bảo mật, giữ bí mật, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn nhằm phá hoại của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ.
- Tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nơi đóng quân và địa bàn đơn vị hoạt động thực hiện công tác dân vận góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.
- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, chiến sỹ trong Nhà trường và chính sách hậu phương quân đội; chấp hành đúng chính sách dân tộc, tôn giáo và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
- Hướng dẫn và kiểm tra các cấp uỷ cơ sở xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết, tổng kết CTĐ, CTCT và biên soạn lịch sử truyền thống Nhà trường.
- Triển khai tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Nhà trường quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị hoạt động CTĐ, CTCT hiệu quả; đúng quy định.
- Xây dựng Phòng Chính trị vững mạnh toàn diện, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức bồi dưỡng về CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chính trị trong đơn vị.
 

Một số hình ảnh Phòng Chính trị