Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Admin
Phó Hiệu Trưởng 
(Chuyên môn)
Thượng tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn

 

Phó Hiệu Trưởng 
(Đào tạo)
Đại tá Vũ Hồ Tùng

 

Phó Hiệu Trưởng 
Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh

 

 

Phó Hiệu Trưởng 
Đại tá Vũ Quang Phước