Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

PHÓ CHÍNH UỶ

Admin
Phó Chính Ủy
Đại tá Hoàng Văn Chức