Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng

Admin 11/04/2014
Sáng ngày 11/4/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng gồm 09 đồng chí đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự "Phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật quân đội thời kì mới", Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tướng, ThS Nguyễn Đức Trịnh; đơn vị chủ trì nghiên cứu: Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chủ tịch Hội đồng: Trung  tướng Trần Trung Khương, Chính ủy Trường Sĩ quan chính trị.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đây là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có tính cấp thiết cao, có giá trị lý luận và thực tiễn; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi, đề cao việc đổi mới tư duy một cách căn bản, toàn diện về phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật quân đội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới.

IMG 35561

Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng khoa học nhấn mạnh, nét mới, đặc sắc của đề tài thể hiện rõ tầm nhìn vượt trước của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về việc sớm phát hiện, nhìn thấy rõ sự cần thiết, yêu cầu phải đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục-đào tạo của Nhà trường, đặt trọng tâm vào đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ban đề tài và cơ quan quản lí của Bộ đã làm tốt chức năng dự báo, làm tốt công tác tham mưu đề xuất, có kiến giải khoa học, hợp lí cho vấn đề lớn mang tầm toàn quân, toàn quốc về nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng, đó là yếu tố con người.

Đặc biệt, đề tài đã đề cao nhóm giải pháp đổi mới tư duy, nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong quân đội, coi đó là khâu đột phá, là một trong những mắt khâu căn cốt để tạo ra cái mới và chất lượng đổi mới. Đề tài cũng phân tích khá sâu về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục-đào tạo thông qua việc tự học, tự rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ trên từng vị trí, cương vị công tác. Điều này góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 03/CT của Bộ Chính trị về tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo. 

IMG 36341

Trung tướng Trần Trung Khương -Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là đơn vị làm nhiệm vụ giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật cho Quân đội và đất nước, kết quả nghiên cứu của đề tài nếu được ứng dụng tốt vào thực tiễn công tác sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lí hoạt động văn hóa nghệ thuật trong cả nước, làm cho cái tốt, các giá trị chân thiện mĩ lan tỏa trong đời sống,; ngăn chặn, đẩy lùi các sản phẩm văn hóa độc hại, phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, thưởng thức các giá trị văn hóa nghệ thuật, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tuy nhiên, những giải pháp nghiên cứu, đề xuất đề cập trong đề tài là những vấn đề chung, khát quát, do vậy cần nghiên cứu vận dụng, cụ thể hóa thành các nội dung, biện pháp phù hợp với nhiệm vụ từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới.  Hội đồng khoa học đã thống nhất đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài đặt cơ sở để triển khai biên soạn mới và tái bản các giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học; đề nghị được in thành tài liệu học tập, tham khảo cho các cơ quan quản lí, các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài Quân đội. Hội đồng nghiệm thu đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho Chủ nhiệm đề tài.

QUỲNH HOA

Ảnh: HÀ ANH

Tin bài khác