Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

MỘT SỐ NỘI DUNG YÊU CẦU TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CTĐ, CTCT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHNT QUÂN ĐỘI Năm 2023

Admin 09/08/2023

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn là việc làm thường xuyên của Đảng ta, nhằm xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác chuyên môn nghiệp vụ giỏi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - báu vật quốc gia, Người đã chỉ rõ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Một nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật  (VHNT) Quân đội lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã qua, với nhiều diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế chính trị, xã hội trong nước và Quốc tế. Năm 2020 đại dịch Covid - 19 bùng phát tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội; xung đột dân tộc, sắc tộc, tranh chấp chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp, khó lường. Quân đội đang trong quá trình điều chỉnh, xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”; tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường gặp nhiều khó khăn, biến động. Trong tình hình đó, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở Trường Đại học VHNT Quân đội được tiến hành có chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nhà trường vững mạnh, toàn diện.

Dưới sự lãnh đạo nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo của Đảng ủy, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ, Nhà trường đã triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó hoạt động CTĐ, CTCT đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Cuộc động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Hoạt động CTĐ, CTCT đã quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn sát đúng với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đồng thời triển khai, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chi bộ ngày càng được nâng cao.

Công tác phát triển đảng được quan tâm, bảo đảm đúng nguyên tắc, chất lượng được nâng cao; xét công nhận đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định. Công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên chặt chẽ, đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, đảng viên được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác chính sách, dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, tiến bộ. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh trong Nhà trường. Công tác tư tưởng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đã tích cực tổ chức các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng tốt, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm, có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi, vượt chỉ tiêu đề ra.

Có được thành tích trên đây trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, nhạy bén, sáng tạo linh hoạt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; Đặc biệt là các cấp uỷ, chi bộ và đội ngũ bí thư, cấp uỷ viên, cán bộ chính trị, đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, bám sát tình hình, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, hướng dẫn, tổ chức tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả, nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn.

Tuy nhiên, hoạt động CTĐ, CTCT của Nhà trường nửa nhiệm kỳ qua còn bộc lộ hạn chế, khuyết điểm đó là: việc tổ chức giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị ở một số cấp ủy, chi bộ chưa sâu, chưa toàn diện; công tác quản lý, nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên có thời điểm còn hạn chế; ý thức tự giác nghiên cứu học tập của một số cán bộ, đảng viên chưa cao.

Một số cán bộ, đảng viên nhận thức về vị trí vai trò CTĐ, CTCT chưa thật đầy đủ, toàn diện; chưa nắm chắc quy trình, nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành CTĐ, CTCT; một số đồng chí bí thư, phó bí thư xây dựng kế hoạch hoạt động CTĐ, CTCT chưa gắn sát với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Một số cấp ủy, chi bộ công tác, kiểm tra giám sát có mặt còn hạn chế, nhất là công tác giám sát thường xuyên thiếu chủ động, nhạy bén nắm bắt, phát hiện, dự báo tình hình. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là quản lý các mối quan hệ xã hội, hậu phương gia đình, nơi cư trú, ngày nghỉ, giờ nghỉ của một số cấp ủy, chi bộ chưa chặt chẽ, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, học viên vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật, pháp luật.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên do nguyên nhân khách quan là tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách, quyết liệt tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch; sự tác động chi phối của đặc điểm, tình hình điều kiện hoàn cảnh khó khăn… nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, do nhận thức dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, kỷ luật của một số cấp ủy, chi bộ chưa tốt; trình độ quản lý, duy trì chế độ, nền nếp, quy định chưa nghiêm; một số cán bộ, đảng viên, học viên còn đơn giản trong nhận thức và chấp hành kỷ luật, pháp luật.   

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ, Đảng ủy Nhà trường tổ chức tập huấn CTĐ, CTCT cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên trong Đảng bộ Nhà trường. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức vị trí, vai trò CTĐ, CTCT; năng lực tổ chức, phương pháp, hình thức tiến hành CTĐ, CTCT; nhất là công tác quản lý, định hướng tư tưởng dư luận trong tập thể; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Nhà trường. Theo đó yêu cầu các đồng chí cần quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung, chương trình tập huấn; nắm vững nguyên tắc, quy trình, thứ tự các bước tiến hành CTĐ, CTCT, vận dụng vào tiến hành CTĐ, CTCT sát đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Hoàng Văn Chức

Phó Chính ủy Trường Đại học VHNT Quân đội

Tin bài khác