Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Văn bản tham mưu hành chính
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tệp tin Tải xuống
1 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn và lập Hồ sơ cá nhân đăng ký xét duyệt, nâng ngạch chức danh sĩ quan CM - KT - NV năm 2021 04/01/2023 pdf download
2 Thông báo về việc duyệt chức danh sĩ quan CM - KT - NV năm 2021 04/01/2023 pdf download
3 Mẫu báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và đề tài khoa học năm 2020 04/01/2023 pdf download
4 - Hướng dẫn Về việc đăng kí thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học cấp ngành giáo dục - đào tạo (BTTM), cấp ngành KHXH & NVQS(TCCT) và cấp cơ sở năm 2020 04/01/2023 pdf download