Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Văn bản tham mưu hành chính
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tệp tin Tải xuống
1 Mẫu quyết định 04/01/2023 pdf download
2 Mẫu tờ trình 04/01/2023 pdf download
3 Mẫu quyết định về việc 04/01/2023 pdf download
4 Mẫu kế hoạch 04/01/2023 pdf download
5 Mẫu chỉ thị 04/01/2023 pdf download
6 Mẫu báo cáo 04/01/2023 pdf download