Thứ 4, 05-10-2022 - 00:36

Thông báo báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 03 tháng 01 năm 2018 đến ngày 06 tháng 01 năm 2018

 

Thứ

/Ngày

Thời gian

Lớp

Môn thi

HTT

Khoa

Phòng thi

Ghi chú

Ba

(02/01)

8h00

ĐH TV K2 + ĐH BT1+ ĐH BĐM K8

DT&TG

Viết

XHNV

P3412

145

14h00

ĐH TV 1,2

Thiết kế CSDL

Viết

QLVH

P3302

135

14h00

H37

Cb2- TTHCM

Viết

XHNV

P3305

P3405

143

(03/01)

8h00

ĐH NCPT K8

Hòa thanh J-R-P

Viết

QLVH

P3416

136

8h00

CĐ VTLT K1,2

Văn hóa công sở

Viết

QLVH

P3405

141

8h00

ĐH QN K4

Đạo đức học

Viết

XHNV

QN

146

14h00

ĐH QLVH K9+ CĐ VTLT K2

ĐL CM của ĐCSVN

Viết

XHNV

P3308

142

14h00

ĐH Bảo tàng K2

Lễ hội truyền thống VN

Viết

QLVH

P3416

138

Năm

(04/01)

8h00

N39 (D+Q)

Hòa thanh J-R-P

Viết

KTNTCB

P3418

137

8h00

ĐH QLVH K10

ĐC âm nhạc

QLVH

P3405

67

 

ĐH QLVH K8

Trang trí kẻ vẽ

TH

QLVH

 

63

14h00

ĐH Báo chí K5

Văn học VN

Viết

VHCB

P3405

140

Sáu

(05/01)

8h00

ĐH Báo chí K6

CS VHVN

Viết

XHNV

P3412

144

8h00

ĐH ĐD SKK1+ ĐH QLVH K10

CNTT

TH

VHCB

P.máy

68

8h00

ĐH SPAN K9

Vũ quốc tế

TH

SPNH

Đ.ủy

54

8h00

H37

TGAN VN

Viết

KTNTCB

P3513

147

8h00

H38 (D+Q)

TGAN VN

KTNTCB

P3422

70

Bảy

(06/01)

8h00

ĐH LT QLVH K9

Văn hóa dân gian

QLVH

P3301

69

8h30

ĐH SPAN K8

Dàn dựng múa PT

TH

SPHN

HTT5

55

                          Ghi  chú :

      Đề nghị Khoa phụ trách môn học bố trí cán bộ coi thi đủ số lượng phòng thi đã bố trí.

     Cán bộ coi thi có mặt lấy giấy thi và danh sách điểm danh thi, đề thi tại Ban Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

Nơi nhận:

- Các khoa trong TB;

- P. Đào tạo;

TRƯỞNG BAN

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê