Thứ 4, 05-10-2022 - 01:00

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017

Thứ

/Ngày

Thời gian

Lớp

Môn thi

HTT

Khoa

Phòng thi

Ghi chú

Hai

18/12

8h00

N39 DS

Ký - XÂ

Viết _ TH

KTNTCB

P 3416

96

8h30

TC NCTT K17 QS

Ký – Xướng âm

Viết + Th

KTNTCB

P3414

95

8h00

ĐH TN K7

Ký – Xướng âm

Viết + Th

KTNTCB

P3418

97

14h00

D17 DS + QS

HTCĐ

Viết

KTNTCB

P3420

98

14h00

ĐH QLVH K8

Hòa thanh ứng dụng

TH

QLVH

P3307

47

Ba

19/12

8h00

H36

Ký - XÂ

Viết _ TH

KTNTCB

P3418

101

8h00

H38 QS

Ký - XÂ

Viết _ TH

KTNTCB

P3420

102

8h00

N40 DS

Ghi âm

Viết

KTNTCb

P3416

103

9h00

ĐH NC8 + DT8 + LT NC9

Ký - XÂ

Viết _ TH

KTNTCB

P3513

100

             

13h30

ĐH TNK8 + LT TN K9

Ký - XÂ

Viết _ TH

KTNTCB

P3418

104

13h30

H35 DS

Ký - XÂ

Viết + TH

KTNTCB

P3414

99

14h00

ĐH LT QLVH K9

Thị xướng ca khúc

TH

QLVH

P2405

48

20/12

8h00

ĐH SPAN K7

Ký - XÂ

Viết + TH

SPAN

P3416

75- NH

8h00

ĐH LT QLVH K8

Chính sách văn hóa

Viết

QLVH

P3405

94

8h30

N40 DS

HTCĐ

Viết

KTNTCB

P3420

107

8h00

H36 + N39 (D-Q)

LS J-R-P

Viết

KTNTCB

P3306

111

8h30

N38

Ký - XÂ

Viết + TH

KTNTCB

P3414

105

8h00

H35 QS

Ký - XÂ

Viết + TH

KTNTCB

P3418

106

13h30

H37

Ký - XÂ

Viết + TH

KTNTCB

P1502

110

14h00

H37

Ký - XÂ

Viết + TH

KTNTCB

P3414

109

14h00

ĐH QLVH K9

TLHĐC - NT

Viết

XHNV

P3308

92

14h00

ĐH QN K3

PPNCKH

Viêt

XHNV

QN

93

14h00

N40 QS

HTCĐ

Viết

KTNTCB

P3428

108

14h00

ĐH SPAN K8

Ký - XÂ

Viết + TH

SPNH

P3513

91- NH

          

               Ghi  chú :

\     Đề nghị Khoa phụ trách môn học bố trí cán bộ coi thi đủ số lượng phòng thi đã bố trí.

\     Cán bộ coi thi có mặt lấy giấy thi và danh sách điểm danh thi, đề thi tại Ban Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong TB;

- P. Đào tạo;

TRƯỞNG BAN

 

 

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê