Thứ 4, 05-10-2022 - 01:02

Thông báo lịch thi các môn từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

Thứ

/Ngày

Thời gian

Lớp

Môn thi

HTT

Khoa

Phòng thi

Ghi chú

Hai

11/12

8h00

ĐH Báo chí K3

PP NCKH

Viết

XHNV

P3305

P3306

83

 

ĐH Báo chí K5

Kiến thức âm nhạc TH

Viết TL

XHNV

 

80

8h00

H35 DS

Ký – Xướng âm

Viết - TH

KTNTCB

P3418

78

8h30

ĐH NTCN K8

LS dân tộc VN

Viết

VHCB

P1501

77

Ba

12/12

8h00

D16 ( DS + QS)

Hình thức âm nhạc

KTNTCB

P3513

42

14h00

H36

Hình thức âm nhạc

KTNTCB

P1502

43

13/12

8h00

ĐH SPAN K7

Hình thức âm nhạc

KTNTCB

P3416

44

14h00

ĐHNCPT K8 + TN K8 + NCTT K8

Phân tích tác phẩm

Viết

KTNTCB

P1501

41

13h30

ĐH LT TN K8

Ký - XÂ

Viết + TH

KTNTCB

P3418

79

Năm

14/12

8h00

ĐH SPAN K9

Ký - XÂ

Viết + TH

SPNH

P3416

76

8h00

ĐH SPAN K7

QLHCNN & QLNGD ĐT

Viết

SPNH

P3412

74

8h00

ĐH LT K9

Tiếng Anh

Viết

VHCB

P3513

85

13h30

CĐ VTLT QS K3

Tiếng Anh

Viết + VĐ

VHCB

P3301

86

13h30

H38 DS

Tiếng anh

Viết + VĐ

VHCB

P3303

69

Sáu

15/12

8h00

ĐH LT K9

CNXH KH

Viết

XHNV

P3303

82

8h00

ĐH Báo chí K5

Tiếng anh CN

Viết + VĐ

VHCB

P3308

87

8h00

ĐH SPAN K7

Ký - XÂ

Viết + TH

SPHN

P3414

75

8h00

ĐH QN K4

CTĐ-CTCT

Viết

XHNV

QN

84

Bảy

16/12

8h00

ĐH NTCN K7 + CĐ VT1,2

Cơ sở văn hóa VN

Viết

XHNV

3306

81

          

               Ghi  chú :

     Đề nghị Khoa phụ trách môn học bố trí cán bộ coi thi đủ số lượng phòng thi đã bố trí.

     Cán bộ coi thi có mặt lấy giấy thi và danh sách điểm danh thi, đề thi tại Ban Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong TB;

- P. Đào tạo;

TRƯỞNG BAN

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê