Thứ 4, 05-10-2022 - 01:48

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa tư ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

 

Thứ

/Ngày

Thời gian

Lớp

Môn thi

HTT

Khoa

Phòng thi

Ghi chú

Hai

27/11

8h00

CĐ VTLT K3

Triết học

XHNV

P3412

30

Ba

28/11

8h00

ĐH Báo chí K4

Mỹ học

Viết

XHNV

P3301

P3303

63

8h00

ĐH SP9 + QL10 + ĐH SK K1

Triết học

XHNV

P3306

32

8h00

ĐH Báo chí K6

Triết  học

XHNV

31

14h00

ĐH QN K4

Lý luận văn học

Viết

VHCB

QN

57

14h00

M31 + N38 +D15

Cụm bài 3

Viết

XHNV

P3303

64

29/11

             

Năm

30/11

8h00

CĐ VTLT K3 (QS)

Thông tin học Đại cương

Viết

QLVH

P3305

62

8h00

ĐH NTCN K9

Triết học

XHNV

P3405

33

14h00

ĐH Báo chí K5

TLH - NT

Viết

XHNV

P3405

54

Sáu

01/12

             

Bảy

02/12

             

          

               Ghi  chú :

        Đề nghị Khoa phụ trách môn học bố trí cán bộ coi thi đủ số lượng phòng thi đã bố trí.

       Cán bộ coi thi có mặt lấy giấy thi và danh sách điểm danh thi, đề thi tại Ban Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong TB;

- P. Đào tạo;

TRƯỞNG BAN

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê