Thứ 4, 05-10-2022 - 00:39

Thông báo báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 03 tháng 01 năm 2018 đến ngày 06 tháng 01 năm 2018

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 25 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

 

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa tư ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 17 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017

 

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11 năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 20 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2017

 

Xem tiếp...

thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017

Xem tiếp...