Thứ 4, 05-10-2022 - 02:07

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017

                    KẾ HOẠCH

(Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017)

 

                     Căn cứ quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đạihọc ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ – BGD ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ giáo dục & Đào tạo;

  Căn cứ công văn số 1276/BGD&ĐT – ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

  Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo.

- Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu của trường;

- Thực hiện quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về đánh giá chất lượng giáo dục đại học.

- Tạo thêm một kênh thông tin để:

+ Giúp Nhà trường có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả các hoạt động quản lý, phục vụ đào tạo.

- Giúp Nhà trường có thông tin kịp thời về hoạt động của giảng việc trong năm học 2016 – 2017; chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch cho những năm học tiếp theo.

+ Giúp các tập thể, cá nhân đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua trong năm học.

+ Giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy; hoàn thiện phẩm chất nghề nghiệp và năng lực chuyên môn.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo.

- Đảm bảo người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện, trung thực trong việc cung cấp thông tin về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Thông tin phản hồi từ người học được xử lý khách quan, trung thực, và được thông báo tới các đơn vị, cá nhân theo đúng mục đích, đúng đối tượng; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác GD – ĐT của Nhà trường.

II. THỜI GIAN: Từ 14/03/2017 đến ngày 15/6/2017.

III. NỘI DUNG, CÔNG CỤ, PHẠM VI

1.  Nội dung lấy ý kiến:

+ Tác phong sư phạm.

+ Nội dung giảng dạy.

+ Tổ chức hoạt động dạy – học

+ Kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của người học.

2. Phạm vi lấy ý kiến: Triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên trong năm học 2016 – 2017.

3. Công cụ sử dụng: Phiếu lấy ý kiến từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017.

   IV. QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN

Thời gian

Nội dung

Cách thực hiện

Đơn vị thực hiện

14/3/2017 đến

21/32017

Xây dựng kế hoạch; Lập phiếu lấy ý kiến, thu thập thông tin.

- Địa điểm: Tại lớp học.

- Thời gian : Sau khi thi hết môn.

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

Cán bộ Khoa

22/3/2017 đến

08/4/2017

Tổng hợp thông tin

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

08/4/2017 đến

 4/6/2017

Xử lý số liệu, thông tin

- Phân tích dữ liệu đánh giá theo từng Khoa

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

14/6/2017

 đến

22/6/2017

Viết báo cáo

-Viết báo cáo tổng hợp

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

23/6/2017

Phê duyệt

 

Hiệu trưởng

25/6/2017

Kết quả

- Gửi kết quả khảo sát đến BGH; các Khoa, lưu Văn thư, Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT lập dự toán kinh phí đảm bảo.

Trên đây là kế hoạch triển khai  lấy ý kiến phản hồi của người học về  hoạt động giảng dạy của giảng viên. Kính trình Thủ trưởng Ban Giám hiệu phê duyệt để Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các Phòng; Khoa; Ban;

- Website trường;

- Lưu VT, BKT (Th.30b)

TRƯỞNG BAN

Đại úy  Phạm Ngọc Hà Lê