Thứ 4, 05-10-2022 - 01:42

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo

                 KẾ HOẠCH

(Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo)

         Căn cứ quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ – BGD ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1276/BGD&ĐT – ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học; Tạo kênh thông tin giúp Nhà trường, các Khoa điều chỉnh chương trình giảng dạy để nâng cao chất lượng và thực hiện các mục tiêu đào tạo;

- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện bản thân. Tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thể hiện chính kiến về chương trình đào tạo được học để chương trình đào tạo ngày một hoàn thiện hơn, gắn liền nhu cầu thực tiễn của người học.

- Cập nhật, bổ sung và lưu trữ vào hồ sơ minh chứng các hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          Lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo đợt tháng 5&6 năm 2017 như sau:

STT

Khoa

Hệ

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Tổng

CQ

LT

$11.     

Thanh  nhạc

36

0

5

23

64

$12.     

Múa

26

0

4

13

43

$13.     

Âm nhạc

10

1

4

4

19

$14.     

NTDT &MN

4

0

2

0

6

$15.     

QLVH

0

15

27

36

78

$16.     

Quân nhạc

0

0

0

14

14

$17.     

SPNH

0

0

19

6

25

$18.     

KHXH &NV

0

0

57

0

57

$19.     

Cơ sở 2

15

0

45

12

72

Tổng

91

16

163

108

378

III. THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN: Từ 03/5 đến 07/6/2017

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

$11.     

03/5 đến 10/5/2017

Các công tác chuẩn bị: Thông báo, Kế hoạch, hướng dẫn, phiếu khảo sát…

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

$12.     

10/5 đến 17/5/2017

Bàn giao túi phiếu

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

Các Khoa

$13.     

17/5 đến 21/5/2017

Phát phiếu cho sinh viên

Các Khoa

$14.     

21/5 đến 28/5/2017

Lọc phiếu, phân loại phiếu, tổng hợp số phiếu phát ra, thu vào

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

$15.     

28/5 đến 31/5/2017

Phân tích phiếu

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

$16.     

31/5 đến 7/6/2017

Viết báo cáo

Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT

IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Ban KT & ĐBCLGD ĐT lập dự toán kinh phí.

Trên đây là kế hoạch triển khai  lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo. Kính trình Thủ trưởng Ban Giám hiệu phê duyệt để Ban Khảo thí và ĐBCL GD-ĐT tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các Phòng; Khoa; Ban;

- Website trường;

- Lưu VT, BKT (Th.30b)

TRƯỞNG BAN

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê