Thứ 4, 05-10-2022 - 02:10

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

* Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo xem tại đây:

Chuẩn đầu ra ngành biểu diễn nhạc cụ phương tây: Mã ngành: 5221027

- Chuẩn đầu ra ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống (DS): Mã ngành: 52210210

- Chuẩn đầu ra ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống (QS): Mã ngành: 52210210 

- Chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Mã ngành: 52210210

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Thanh nhạc (DS): Mã ngành: 51210205

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Thanh nhạc (QS): Mã ngành: 51210205

 - Chuẩn đầu ra ngành đào tạo diễn viên múa 

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo biên đạo múa (DS): Mã ngành: 51210243

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo biên đạo múa (QS): Mã ngành: 51210243

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Diễn viên Múa (QS): Mã ngành: 51210242

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Diễn viên múa (DS): Mã ngành: 51210242 

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Diễn viên múa (QS): Mã ngành:  51210242 

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Diễn viên múa 

- Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sư phạm âm nhạc: Mã ngành 52140221

- Chuẩn đầu ra ngành đầu ra ngành Quân nhạc: Mã ngành: 51210207

- Chuẩn đầu ra ngành Lưu trữ học (DS): Mã ngành: 51320303

- Chuẩn đầu ra ngành Lưu trữ (QS): Mã ngành: 51320303

- Chuẩn đầu ra ngành Quản lý văn hóa (QS): Mã ngành: 51220342

- Chuẩn đầu ra ngành thanh nhạc (QS): Mã ngành 51210205