Thứ 4, 05-10-2022 - 02:17

Thông báo về việc lấy ý kiến lần thứ hai đóng góp hoàn thiện chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo trình độ Đại học năm 2015

Thực hiện Thông tư 2196/BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu và chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về việc xây dựng, hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học năm 2015.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội công bố dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, các cơ quan tuyển dụng, các giảng viên/sinh viên… nhằm hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra năm 2015.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian: từ 14/9 đến 14/10/2015.

Dự thảo Chuẩn đầu ra 05 ngành đào tạo Đại học để lấy ý kiến đóng góp:

1. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO BIÊN ĐẠO MÚA

2. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

3. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

4. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN MÚA

5. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO QUAY PHIM ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH