Thứ 4, 05-10-2022 - 01:44

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017

                    KẾ HOẠCH

(Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017)

Xem tiếp...

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo

                 KẾ HOẠCH

(Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo)

Xem tiếp...

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

* Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo xem tại đây:

Xem tiếp...

Thông báo về việc lấy ý kiến lần thứ hai đóng góp hoàn thiện chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo trình độ Đại học năm 2015

Thực hiện Thông tư 2196/BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu và chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về việc xây dựng, hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học năm 2015.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội công bố dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, các cơ quan tuyển dụng, các giảng viên/sinh viên… nhằm hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra năm 2015.

Xem tiếp...

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2015

Thực hiện thông tư 2196/BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu và chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về việc xây dựng, hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học năm 2015.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố dự thảo Chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo đại học để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, các cơ quan tuyển dụng, các giảng viên/ sinh viên… nhằm hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra năm 2015.

Xem tiếp...