Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Kết quả tuyển sinh tại trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội năm 2017

Admin 01/08/2017
** Chi tiết xem theo đường link sau:   * Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy phía Bắc - năm 2017 http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1893-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-phia-bac-nam-2017.html * Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy phía Nam - năm 2017 http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1894-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-phia-nam-nam-2017.html * Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy phía Bắc - năm 2017 Chuyên nghành: Diễn viên múa http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1891-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-phia-bac-nam-2017-chuyen-nghanh-dien-vien-mua.html * Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy phía Nam - năm 2017 Chuyên nghành: Diễn viên múa http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1892-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-phia-nam-nam-2017-chuyen-nghanh-dien-vien-mua.html * Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy phía Bắc - năm 2017 Chuyên nghành: Thanh nhạc http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1889-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-phia-bac-nam-2017-chuyen-nghanh-thanh-nhac.html * Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy phía Nam - năm 2017 Chuyên nghành: Thanh nhạc http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1890-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-phia-nam-nam-2017-chuyen-nghanh-thanh-nhac.html * Kết quả tuyển sinh Đại học hoàn thiện hệ Dân sự từ trình độ Cao đẳng - năm 2017 http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1888-ket-qua-tuyen-sinh-dai-hoc-hoan-thien-he-dan-su-tu-trinh-do-cao-dang-nam-2017.html  

Tin bài khác