Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Kết quả tuyển sinh năng khiếu Đại học dân sự hệ Chính quy - năm 2015 (Kỳ thi ngày 09 tháng 7 năm 2015). Chuyên ngành: Đại học Quản lý văn hóa

Admin 08/08/2015
Gồm chuyên ngành: Đại học Quản lý văn hóa
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHNT QĐ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH              
                     
KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU 
ĐẠI HỌC DÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2015
Kỳ thi ngày 09 tháng 7 năm 2015
Số TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Môn 1 Môn 2 Tổng điểm GHI CHÚ
VII. Đại học Quản lý văn hóa               0,00  
1 ZNH.R.119 Nguyễn Thị An  Nữ 24/7/1994 Kinh 9,00 5,50 14,50  
2 ZNH.R.120 Nguyễn Phương Anh Nữ 6/2/1996 Kinh 8,00 4,00 12,00  
3 ZNH.R.121 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 22/7/1997 Kinh 6,00 3,00 9,00  
4 ZNH.R.122 Phan Thị Kim  Anh Nữ 25/5/1997 Kinh 7,50 3,00 10,50  
5 ZNH.R.123 Chử Quỳnh  Anh Nữ 9/12/1996 Kinh 9,00 5,00 14,00  
6 ZNH.R.124 Phạm Đức  Anh Nam 28/9/1997 Kinh 7,50 3,00 10,50  
7 ZNH.R.125 Vũ Vân Anh Nữ 5/5/1997 Kinh 8,00 4,00 12,00  
8 ZNH.R.126 Phạm Hồng  Anh Nữ 5/4/1996 Kinh 9,00 7,00 16,00  
9 ZNH.R.127 Nguyễn Mai Anh Nữ 11/5/1997 Kinh 8,00 7,00 15,00  
10 ZNH.R.128 Trần Thị Thu Ánh Nữ 8/2/1995 Kinh 6,00 5,00 11,00  
11 ZNH.R.129 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 10/2/1997 Kinh 5,00 3,00 8,00  
12 ZNH.R.130 Trương Công  Bằng Nam 26/3/1997 Kinh 6,08 6,00 12,08  
13 ZNH.R.132 Lê Thị Châm Nữ 15/7/1996 Kinh 7,50 3,00 10,50  
14 ZNH.R.133 Nguyễn Thành Công Nam 11/7/1997 Kinh 5,00 3,50 8,50  
15 ZNH.R.134 Nguyễn Hiệp Cường Nam 18/4/1996 Kinh 8,00 3,00 11,00  
16 ZNH.R.135 Quách Thiên Điệp Nam 12/7/1997 Kinh 6,00 4,00 10,00  
17 ZNH.R.137 Lang Văn Đức  Nam 26/8/1995 Thái 7,00 3,00 10,00  
18 ZNH.R.138 Trần Chung Đức  Nam 15/8/1995 Kinh 9,00 7,00 16,00  
19 ZNH.R.140 Nguyễn Quốc  Dũng Nam 29/7/1995 Kinh 9,00 3,00 12,00  
20 ZNH.R.141 Đặng Lê Anh Dũng Nam 21/5/1997 Kinh 5,00 5,00 10,00  
21 ZNH.R.142 Lương Anh Duy Nam 23/2/1995 Kinh 7,00 6,00 13,00  
22 ZNH.R.143 Lê Thị Duyên Nữ 9/11/1997 Tày 6,83 6,50 13,33  
23 ZNH.R.145 Võ Thị Thu Nữ 31/12/1997 Kinh 6,00 4,00 10,00  
24 ZNH.R.146 Đồng Hồng Nữ 29/11/1997 Kinh 8,50 8,00 16,50  
25 ZNH.R.147 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/3/1997 Kinh 7,75 5,00 12,75  
26 ZNH.R.148 Ngô Thúy Hằng Nữ 31/1/1997 Kinh 6,00 5,00 11,00  
27 ZNH.R.149 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 24/7/1997 Kinh 5,50 3,00 8,50  
28 ZNH.R.150 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 31/3/1997 Kinh 7,50 3,00 10,50  
29 ZNH.R.152 Nông Thị Hồng Hạnh Nữ 25/8/1997 Tày 6,00 4,00 10,00  
30 ZNH.R.153 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 30/12/1997 Kinh 7,50 6,50 14,00  
31 ZNH.R.154 Lê Ngọc  Hiếu Nam 21/4/1997 Kinh 5,00 2,00 7,00  
32 ZNH.R.155 Trần Thị Hoa Nữ 6/6/1997 Kinh 8,50 4,50 13,00  
33 ZNH.R.156 Lê Văn Hòa Nam 13/1/1997 Kinh 4,33 3,00 7,33  
34 ZNH.R.157 Vũ  Hoàng Nam 13/9/1995 Kinh 9,00 4,00 13,00  
35 ZNH.R.159 Đào Thanh Kim Huệ Nữ 19/9/1996 Kinh 5,00 4,00 9,00  
36 ZNH.R.160 Tô Quỳnh  Hương Nữ 15/5/1997 Kinh 8,00 5,00 13,00  
37 ZNH.R.161 Lê Thị Thu Hương Nữ 11/6/1997 Kinh 6,00 4,00 10,00  
38 ZNH.R.162 Đỗ Thị Mai Hương Nữ 2/2/1997 Kinh 9,00 3,00 12,00  
39 ZNH.R.163 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 14/11/1997 Kinh 5,00 2,00 7,00  
40 ZNH.R.164 Nguyễn Thị Hương Nữ 10/9/1996 Kinh 9,00 2,00 11,00  
41 ZNH.R.165 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 7/7/1997 Kinh 7,00 4,00 11,00  
42 ZNH.R.166 Vũ Quỳnh  Hương Nữ 1/11/1997 Kinh 6,00 5,50 11,50  
43 ZNH.R.168 Bùi Thị   Huyền Nữ 2/9/1997 Kinh 4,00 2,00 6,00  
44 ZNH.R.169 Nguyễn Thị Huyền Nữ 7/10/1997 Kinh 8,50 4,00 12,50  
45 ZNH.R.170 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 7/4/1997 Kinh 8,50 2,00 10,50  
46 ZNH.R.171 Nguyễn Ngọc Khánh Nam 14/5/1997 Kinh 8,50 7,00 15,50  
47 ZNH.R.173 Hoàng Thị Lam Nữ 8/3/1997 Kinh 8,50 4,00 12,50  
48 ZNH.R.174 Nguyễn Hoàng Thanh Lam Nữ 25/6/1997 Kinh 9,00 7,50 16,50  
49 ZNH.R.176 Quách Thị Lan Nữ 13/8/1996 Mường 8,00 3,00 11,00  
50 ZNH.R.177 Hồ Thị Lệ Nữ 19/12/1995 Kinh 4,50 4,00 8,50  
51 ZNH.R.178 Nguyễn Khánh Linh Nữ 22/10/1997 Kinh 8,25 7,00 15,25  
52 ZNH.R.179 Lê Thị Mỹ  Linh Nữ 9/9/1997 Kinh 7,67 5,00 12,67  
53 ZNH.R.182 Trần Thị Ngọc  Linh Nữ 28/4/1997 Kinh 7,50 5,00 12,50  
54 ZNH.R.183 Nguyễn Thị Linh Nữ 9/10/1997 Kinh 5,00 4,00 9,00  
55 ZNH.R.184 Nguyễn Duy Long Nam 29/5/1997 Kinh 7,67 4,00 11,67  
56 ZNH.R.185 Dương Ngọc Long Nam 8/7/1997 Kinh 8,00 3,00 11,00  
57 ZNH.R.186 Nguyễn Diệu Ly Nữ 24/6/1997 Kinh 9,00 5,50 14,50  
58 ZNH.R.188 Phạm Thị Khánh Ly Nữ 5/5/1987 Kinh 9,00 4,00 13,00  
59 ZNH.R.189 Trần Băng Ly Nữ 23/7/1997 Kinh 7,00 5,00 12,00  
60 ZNH.R.190 Vũ Duy Mạnh Nam 9/12/1995 Kinh 9,00 4,00 13,00  
61 ZNH.R.191 Nguyễn Thị Hồng  Mây Nữ 16/5/1996 Kinh 8,00 3,00 11,00  
62 ZNH.R.192 Hứa Thị  Mến Nữ 3/3/1996 Tày 6,00 4,00 10,00  
63 ZNH.R.193 Nguyễn Tường  Minh Nam 15/11/1996 Kinh 6,00 4,50 10,50  
64 ZNH.R.194 Nguyễn Hoài  Nam Nam 24/6/1997 Kinh 7,00 4,00 11,00  
65 ZNH.R.195 Nguyễn Thị Lệ  Nam Nữ 15/1/1996 Kinh 7,00 7,00 14,00  
66 ZNH.R.196 Vũ  Nam Nam 1/10/1996 Kinh 8,50 3,00 11,50  
67 ZNH.R.197 Doãn Nhật Nam Nam 20/11/1997 Kinh 8,00 5,50 13,50  
68 ZNH.R.198 Phạm Đức  Nam Nam 28/5/1997 Kinh 4,50 5,00 9,50  
69 ZNH.R.199 Trần Văn Nam Nam 13/8/1996 Kinh 7,00 3,00 10,00  
70 ZNH.R.200 Nguyễn Thị Ngát Nữ 23/10/1997 Kinh 7,75 4,00 11,75  
71 ZNH.R.201 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 10/9/1997 Kinh 6,00 5,00 11,00  
72 ZNH.R.202 Ngô Ngọc Nhạ Nam 31/8/1997 Thái 9,00 2,00 11,00  
73 ZNH.R.203 Nguyễn Thị Nhung Nữ 24/4/1997 Kinh 5,00 3,00 8,00  
74 ZNH.R.204 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 30/12/1997 Kinh 5,00 2,00 7,00  
75 ZNH.R.205 Trần Thị Nhung Nữ 6/10/1997 Kinh 6,00 2,00 8,00  
76 ZNH.R.206 Đặng Hoàng  Phong Nam 10/6/1997 Kinh 7,75 5,00 12,75  
77 ZNH.R.209 Đào Hà  Phương Nữ 16/2/1997 Kinh 6,00 6,00 12,00  
78 ZNH.R.210 Phan Thị  Phượng Nữ 12/8/1997 Kinh 7,50 5,00 12,50  
79 ZNH.R.211 Hoàng Anh Quân Nam 26/9/1997 Kinh 4,33 4,50 8,83  
80 ZNH.R.212 Tô Anh Quân Nam 1/12/1996 Kinh 7,75 4,00 11,75  
81 ZNH.R.213 Lê Thị Hồng  Quyên Nữ 29/10/1997 Kinh 8,00 7,50 15,50  
82 ZNH.R.214 Dương Thị Quyên Nữ 24/12/1997 Kinh 6,50 4,00 10,50  
83 ZNH.R.215 Nguyễn Như  Quỳnh Nữ 7/8/1997 Kinh 8,00 5,00 13,00  
84 ZNH.R.216 Vũ Hoàng Diễm Quỳnh Nữ 1/10/1997 Thái 5,00 5,00 10,00  
85 ZNH.R.217 Nguyễn Hồng  Sơn Nam 13/12/1996 Kinh 8,50 3,00 11,50  
86 ZNH.R.218 Nguyễn Văn Hoàng  Sơn Nam 8/3/1996 Kinh 8,25 8,00 16,25  
87 ZNH.R.219 Nguyễn Thái  Sơn Nam 21/7/1997 Kinh 7,50 7,00 14,50  
88 ZNH.R.220 Đỗ Thị  Thắm Nữ 3/10/1997 Kinh 8,50 4,50 13,00  
89 ZNH.R.221 Nguyễn Quyết Thắng Nam 6/2/1997 Kinh 4,00 4,50 8,50  
90 ZNH.R.222 Lê Trung Thành Nam 13/10/1997 Kinh 8,25 5,50 13,75  
91 ZNH.R.223 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 29/7/1997 Kinh 6,00 4,50 10,50  
92 ZNH.R.225 Nguyễn Thị  Thảo Nữ 6/11/1997 Kinh 5,00 3,50 8,50  
93 ZNH.R.226 Nguyễn Thị Phương  Thảo Nữ 9/5/1997 Kinh 7,17 4,00 11,17  
94 ZNH.R.227 Nguyễn Thị Thoa Nữ 1/1/1996 Kinh 4,00 5,00 9,00  
95 ZNH.R.228 Bùi Thị Hoài Thương Nữ 12/5/1997 Kinh 8,50 5,00 13,50  
96 ZNH.R.229 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 27/9/1997 Kinh 6,00 5,00 11,00  
97 ZNH.R.230 Lương Thủy Tiên Nữ 27/10/1997 Tày 4,00 3,00 7,00  
98 ZNH.R.231 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 19/2/1995 Kinh 8,00 5,50 13,50  
99 ZNH.R.233 Nguyễn Thế Toàn Nam 18/6/1997 Kinh 5,00 2,00 7,00  
100 ZNH.R.234 Phương Thị Thu Trà Nữ 26/4/1996 Kinh 7,67 5,00 12,67  
101 ZNH.R.235 Khuất Thị Huyền Trang Nữ 19/3/1997 Kinh 7,00 6,00 13,00  
102 ZNH.R.236 Lương Thu Trang Nữ 7/2/1997 Kinh 8,50 5,00 13,50  
103 ZNH.R.237 Dương Huyền  Trang Nữ 29/1/1993 Kinh 6,50 5,00 11,50  
104 ZNH.R.238 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 24/7/1997 Kinh 6,75 4,00 10,75  
105 ZNH.R.239 Nguyễn Thùy Trang Nữ 24/8/1997 Kinh 7,50 5,00 12,50  
106 ZNH.R.240 Nguyễn Huyền Trang Nữ 12/2/1997 Kinh 6,50 3,00 9,50  
107 ZNH.R.242 Mùa A Tráng Nam 17/8/1996 Hmông 8,25 4,00 12,25  
108 ZNH.R.243 Phạm Quang Quốc  Trung Nam 19/12/1997 Kinh 8,00 6,50 14,50  
109 ZNH.R.244 Nguyễn Văn   Trung Nam 4/12/1997 Kinh 8,00 7,50 15,50  
110 ZNH.R.245 Lê Quang Trường Nam 30/8/1995 Kinh 6,00 3,00 9,00  
111 ZNH.R.246 Nguyễn Duy Trường Nam 1/6/1996 Kinh 7,50 4,00 11,50  
112 ZNH.R.248 Lại Thị Cẩm  Vân Nữ 1/5/1997 Kinh 8,25 5,50 13,75  
113 ZNH.R.249 Nguyễn Hoàng  Việt Nam 10/1/1997 Kinh 8,50 7,50 16,00  
114 ZNH.R.250 Nguyễn Thị Cẩm  Yên Nữ 1/8/1997 Kinh 7,50 5,50 13,00  
115 ZNH.R.251 Nguyễn Hải Yến Nữ 1/6/1997 Kinh 5,00 4,00 9,00  
116 ZNH.R.252 Phùng Hải Yến Nữ 25/7/1997 Kinh 5,00 3,00 8,00  
117 ZNH.R.401 Vàng Lao  Vi Nam 10/10/1997 H' Mông 5,00 4,00 9,00  
118 ZNH.R.402 Đỗ Tú  Anh Nữ  6/4/1997 Kinh  8,50 5,00 13,50  
119 ZNH.R.404 Lê Thị  Quyên Nữ  10/02/1997 Kinh  4,00 4,00 8,00  
120 ZNH.R.405 Nguyễn Đức  Quân Nam 13/10/1996 Kinh  6,00 4,00 10,00  
121 ZNH.R.407 Bùi Thị Hương Nữ 27/9/1997 Mường 6,00 4,00 10,00  
122 ZNH.R.578 Nguyễn Hoàng  Châu Nam 26/7/1977 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
123 ZNH.R.579 Đặng Thị Linh Chi Nữ 11/01/1997 Kinh 6,00 5,00 11,00 CS2
124 ZNH.R.580 Lục Văn Chinh Nam 09/10/1993 Tày 6,50 5,00 11,50 CS2
125 ZNH.R.581 Nguyễn Duy Dũng Nam 19/01/1996 Kinh 6,00 5,00 11,00 CS2
126 ZNH.R.582 Bùi Đức Duy Nam 18/6/1994 Kinh 7,50 7,00 14,50 CS2
127 ZNH.R.583 Lâm Hà Minh Giang Nữ 20/8/1996 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
128 ZNH.R.584 Nguyễn Phùng Hà Giang Nam 09/7/1995 Kinh 7,00 5,00 12,00 CS2
129 ZNH.R.585 Vũ Thị Hảo Nữ 26/6/1997 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
130 ZNH.R.586 Lê Trần Phụng Hiếu Nữ 30/4/1997 Kinh 7,00 6,00 13,00 CS2
131 ZNH.R.587 Nguyễn Duy Hùng Nam 19/01/1996 Kinh 6,50 6,00 12,50 CS2
132 ZNH.R.588 Trần Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 12/3/1997 Kinh 7,00 5,00 12,00 CS2
133 ZNH.R.589 Phạm Lê  Huynh Nam 21/01/1995 Kinh 8,00 8,00 16,00 CS2
134 ZNH.R.590 Mai Tuấn Khôi Nam 11/5/1994 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
135 ZNH.R.591 Nguyễn Đặng Quốc Kiệt Nam 31/10/1990 Kinh 7,50 7,50 15,00 CS2
136 ZNH.R.592 Huỳnh Thị Mỹ Liên Nữ 04/8/1997 Kinh 7,00 6,00 13,00 CS2
137 ZNH.R.594 Phạm Thị Trà My Nữ 02/8/1997 Kinh 6,50 6,50 13,00 CS2
138 ZNH.R.595 Bùi Công Nam Nam 03/8/1994 Kinh 7,75 7,50 15,25 CS2
139 ZNH.R.596 Huỳnh Thị Thanh Ngân Nữ 26/7/1997 Kinh 6,00 5,00 11,00 CS2
140 ZNH.R.597 Trần Thị Kim Nguyên Nữ 02/01/1997 Kinh 5,50 5,00 10,50 CS2
141 ZNH.R.598 Nguyễn Phương Tường Nhi Nữ 06/4/1995 Kinh 6,50 5,00 11,50 CS2
142 ZNH.R.599 Nguyễn Đức Phúc Nam 10/9/1997 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
143 ZNH.R.600 Lê Vũ Anh Thoại Nam 16/4/1997 Kinh 7,00 5,50 12,50 CS2
144 ZNH.R.601 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 09/8/1997 Kinh 5,50 4,00 9,50 CS2
145 ZNH.R.602 Thái Long Nhật Tiến Nam 01/02/1997 Kinh 6,00 3,00 9,00 CS2
146 ZNH.R.603 Trần Thị Trinh Nữ 25/11/1997 Kinh 5,50 3,00 8,50 CS2
147 ZNH.R.604 Phạm Văn Tuấn Nam 20/12/1994 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
148 ZNH.R.605 Phạm Thanh Tùng Nam 19/5/1997 Kinh 8,50 8,00 16,50 CS2
149 ZNH.R.606 Hoàng Thị Bích Tuyền Nữ 16/01/1992 Kinh 7,50 7,00 14,50 CS2
150 ZNH.R.607 Huỳnh Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 11/02/1985 Kinh 6,50 4,00 10,50 CS2
151 ZNH.R.608 Lê Hoàng Mai Vân Nữ 24/12/1996 Kinh 5,50 4,50 10,00 CS2
152 ZNH.R.610 Võ Minh  Chương Nam 02/09/1996 Kinh 8,00 8,00 16,00 CS2

 

*Ghi chú:

1. ĐH NTCN: Môn 1 (chuyên môn); môn 2 (cơ sở ngành);

2. ĐH QLVH: Môn 1 (khả năng nghệ thuật: đàn, hát, múa, sân khấu);

                Môn 2 (thẩm âm, tiết tấu);

3. ĐH SPÂN: Môn 1 (đàn, hát); môn 2 (thẩm âm, tiết tấu).

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HĐTS

(đã ký)

Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh

Tin bài khác