Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Kết quả tuyển sinh các môn năng khiếu chuyên ngành sư phạm âm nhạc - năm 2017

Admin 19/07/2017

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

 
   

Số:  1348/TĐH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 17  tháng 7  năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh các môn năng khiếu đại học dân sự hệ chính quy

chuyên ngành sư phạm âm nhạc - năm 2017

 
   


Để thuận tiện trong việc xét tuyển thí sinh phía Bắc và phía Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố điểm thi các môn Ghi âm, Xướng âm và Chuyên ngành của ngành sư phạm âm nhạc (Có danh sách kèm theo). Trước đây do sử dụng phần mềm tự động tính công thức nên kết quả thi môn Ký xướng âm ngành sư phạm âm nhạc phía Nam đã bị tính trung bình cộng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 (điểm sàn) của tổng điểm 3 môn (Ghi âm, Xướng âm, Chuyên ngành) ngành sư phạm âm nhạc phía Bắc và phía Nam vẫn là: 13,75./.

         

Nơi nhận:

 - Các đ/c trong HĐTS;

- Website của Nhà trường;

 - L­ưu: VT, PĐT; Trg25b.

            HIỆU TRƯỞNG

                     (đã ký)

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy

   

         

** Chi tiết xem theo đường link sau:

 

 

* Thông báo kết quả tuyển sinh năng khiếu chuyên ngành Đại học dân sự hệ chính quy Sư phạm âm nhạc - Phía Bắc năm 2017

 

http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1875-thong-bao-ket-qua-tuyen-sinh-nang-khieu-chuyen-nganh-dai-hoc-dan-su-he-chinh-quy-su-pham-am-nhac-phia-bac-nam-2017.html

 

 * Thông báo kết quả tuyển sinh năng khiếu chuyên ngành Đại học dân sự hệ chính quy Sư phạm âm nhạc - Phía Nam năm 2017

http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1876-thong-bao-ket-qua-tuyen-sinh-nang-khieu-chuyen-nganh-dai-hoc-dan-su-he-chinh-quy-su-pham-am-nhac-phia-nam-nam-2017.html

 

Tin bài khác