Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022

Admin 14/12/2021
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 Đại tá Hoàng Văn Chức – Phó Chính ủy Nhà trường Năm 2021 công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Nhà trường đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Công tác thi đua đã đảm bảo dân chủ, kịp thời, đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc, đúng thành tích của tập và cá nhân; phong trào thi đua đã hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Trường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kết quả cụ thể là:

Thc hin tt phong trào TĐQT năm 2021 vi chủ đềĐoàn kết, mu mc, k cương, sáng to, quyết thng. T chc phát động và thc hin tt ni dung, ch tiêu các đợt thi đua cao đim chào mng Đại hi Đại biu toàn quc ln th XIII ca Đảng; Bu cử đại biu Quc hi khóa XV và đại biu Hi đồng nhân dân các cp nhim k 2021-2026; chào mng 90 năm ngày thành lp Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh; 75 năm ngày Tng tuyn c bu quc hi đầu tiên nước Vit Nam dân ch cng hòa (nay là nước cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam); 60 năm ngày mở đường H Chí Minh trên bin. Gn phong trào thi đua vi vic đẩy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh và Cuc vn động ‘‘Phát huy truyn thng, cng hiến tài năng, xng danh Bộ đội C H".

Vi nhiu cách làm sáng to, hiu qu, phù hp vi chc năng nhim v ca tng cơ quan, đơn v trong Nhà trường, phong trào thi đua đã góp phn thc hin tt nhim v chính tr, nâng cao cht lượng giáo dc, đào to, bo đảm tuyt đối an toàn trong phòng, chng đại dch CoVid – 19; thc hin tt nhim v nghiên cu khoa hc, thc hành biu din; phong trào thi đua ngành hu cn quân đội làm theo li Bác; phong trào xây dng chính quy, rèn luyn k lut đạt kết qu tt.

Thông qua t chc thc hin các phong trào thi đua yêu nước, các cuc vn động, cán b, công nhân viên, hc viên, sinh viên, chiến sĩ nhà trường đã nâng cao nhn thc, xây dng động cơ ý chí, phát huy cao độ tinh thn, trách nhim, ý thc t giác, đoàn kết phn đấu hoàn thành tt các nhim vụ được giao. Vi s c gng, quyết tâm không ngng, phong trào thi đua quyết thng ca Nhà trường năm 2021 đã xut hin nhiu tp th, cá nhân đin hình tiên tiến, tiêu biu là 05 tp thể được tng thưởng đơn v Quyết thng: Phòng Chính tr, Phòng Đào to, Khoa Văn hóa cơ bn, Khoa Múa, Khoa Văn Thư, Lưu tr & Báo chí; 08 tp th phòng, khoa được tng thưởng đơn v Tiên tiến; 15 tp th cp ban và t b môn được tng thưởng đơn v Tiên tiến; 36 đồng chí được tng danh hiu chiến sĩ thi đua; 98 đồng chí được tng danh hiu chiến sĩ tiên tiến và 16 đồng chí được tng danh hiu lao động tiên tiến.

Vi nhng công lao phn đấu và thành tích xut sc, Nhà trường vinh d, t hào được tng thưởng C thi đua ca Tng cc Chính tr và Bng khen ca B Tng tham mưu v thành tích xut sc trong giáo dc, đào to.

Tuy nhiên, bên cnh nhng ưu đim là ch yếu, phong trào TĐQT năm 2021 cũng còn mt s hn chế, khuyết đim là: mt s cơ quan, đơn v duy trì phong trào TĐQT chưa cht ch; đăng ký, kim tra, rút kinh nghim, biu dương, khen thưởng chưa thường xuyên, kp thi. Vic nhân rng, lan ta nhng đin hình tiên tiến mt s cơ quan, đơn v chưa được quan tâm đúng mc.

Như vy, công tác TĐKT và phong trào TĐQT ca Nhà trường năm 2021 đã đạt được nhng thành tích vượt bc, đã quán trit sâu sc Ngh quyết, ch th, hướng dn ca cp trên, trin khai toàn din, liên tc, rng khp, có nhiu đổi mi sáng to, gn kết cht ch vi các cuc vn động, đã to động lc mnh m hoàn thành tt các nhim v, trong đó có nhiu nhim v hoàn thành xut sc, góp phn xây dng Đảng b Nhà trường trong sch vng mnh, Nhà trường vng mnh toàn din, mu mc, tiêu biu.

Năm 2022, tình hình dch bnh Covid – 19 còn din biến phc tp, khó lường; tình hình kinh tế - xã hi có th còn gp nhiu khó khăn; an ninh chính tr, nht là an ninh mng tim n nhiu nguy cơ thách thc; quân đội tiếp tc điu chnh t chc, biên chế theo hướng tinh, gn, mnh. Tình hình đó có tác động không nhỏ đến mi hot động ca Nhà trường nói chung và công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thng nói riêng.

Quán trit sâu sc ni dung phát động thi đua ca Hi đồng Thi đua Cơ quan Tng cc Chính tr, đồng thi hưởng ng phong trào thi đua quyết thng năm 2022 trong toàn quân ca B Quc phòng; Đảng y, Ban Giám hiu Nhà trường phát động phong trào thi đua Quyết thng năm 2022 vi chủ đề: “Đoàn kết, mu mc, k cương, linh hot, sáng to, quyết thng, tư tưởng chỉ đạo xuyên sut ca phong trào là: Gi vng đoàn kết, đề cao mu mc, siết cht k cương, không ngng linh hot, sáng to, thi đua quyết thng hoàn thành tt nhim v, phn đấu đạt và vượt thành tích năm 2021.

Để phong trào thi đua đạt hiu qu thiết thc, đề ngh cp y, ch huy các cơ quan, đơn v trong Nhà trường quán trit và thc hin tt các ni dung, ch tiêu thi đua sau đây:

Mt là, tiếp tc quán trit c th hóa Ngh quyết đại hi đại biu toàn quc ln th XIII ca Đảng; Ngh quyết Đại hi Đảng b Quân đội ln th XI; Ngh quyết Đại hi đại biu Đảng b Cơ quan Tng cc Chính tr ln th XIX. Đặc bit t chc phong trào thi đua xung kích thc hin tt các ch tiêu nhim v ch yếu đã nêu trong ngh quyết ca Đảng y Nhà trường v lãnh đạo thc hin nhim v năm 2022. Trong đó trng tâm là t chc phong trào thi đua quyết thng, nhân rng đin hình tiên tiến, to động lc thúc đẩy các tp th và cá nhân phn đấu vươn lên, hoàn thành thng li các nhim vụ được giao; xây dng cp y, chi b trong sch vng mnh; Nhà trường vng mnh toàn din mu mc, tiêu biu”.

Hai là, gi vng đoàn kết, đề cao mu mc, siết cht k cương xây dng Nhà trường vng mnh v chính tr, tư tưởng, t chc.

T chc tt các phong trào thi đua hướng vào vic giáo dc nâng cao nhn thc cho cán b, công nhân viên, hc viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường về đặc đim tình hình, nhim v, nhng tác động nh hưởng thun li, khó khăn thách thc. Đẩy mnh phong trào “Hc tp và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách H Chí Minh, gn vi cuc vn động Phát huy truyn thng, cng hiến tài năng, xng danh Bộ đội C H; thc hin tt trách nhim v nêu gương, nhng điu đảng viên không được làm. Ni bđoàn kết thng nht, k cương. Nâng cao ý thc trách nhim, phn đấu 100% cán b, đảng viên, nhân viên hc viên, sinh viên có nhn thc chính tr vng vàng; Hoàn thành kế hoch giáo dc chính tr, giáo dc pháp lut, bo đảm 100% quân số được hc tp đầy đủ các ni dung theo quy định, kim tra nhn thc chính tr có 100% đạt yêu cu, trong đó có 80% khá, gii. Thc hin tt đấu tranh phn bác các quan đim sai trái thù địch trên lĩnh vc tư tưởng, văn hóa; nâng cao cht lượng, hiu qu hot động ca Ban Chỉ đạo 35, Lc lượng 47.

Nâng cao cht lượng công tác t chc xây dng đảng, công tác cán b, công tác kim tra, giám sát, công tác bo v chính tr ni b, công tác dân vn, thc hin tt chính sách đối vi gia đình lit sĩ, chính sách đối vi người có hoàn cnh khó khăn, bnh him nghèo. Phn đấu 100% t chc đảng hoàn thành tt nhim v, trong đó có 20% t chc đảng hoàn thành xut sc nhim v, trên 95% đảng viên hoàn thành tt nhim v. Các t chc qun chúng tích cc đổi mi ni dung, hình thc, nâng cao cht lượng, hiu qu hot động, góp phn hoàn thành xut sc nhim vđược giao.

Ba là, không ngng chủ động, linh hot, đổi mi sáng to quyết tâm hoàn thành thng li nhim v giáo dc, đào to, nghiên cu khoa hc và thc hành, biu din.

T chc tt phong trào thi đua quyết thng, hướng trng tâm vào nghiên cu sáng to, chuyn đổi s, xây dng bài ging đin t, kho hc liu s; phn đấu 100% bài ging các môn lý thuyết ng dng công ngh có cht lượng cao. Tp trung n lc cao nht vào nghiên cu, hoàn thành đề tài cp B Quc phòng “Phát huy giá tr văn hóa ngh thut truyn thng trong xây dng văn hóa ngh thut ca Quân đội nhân dân Vit Nam”, phn đấu nghim thu đạt loi xut sc và được tng Bng khen B Quc phòng; Tp chí Văn hóa Ngh thut Quân đội được tính đim ca Hi đồng chc danh Giáo sư Nhà nước; nâng cao cht lượng, hiu qu công tác kho thí bo đảm cht lượng giáo dc, đào to, hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ s giáo dc. Công tác thc hành, biu din chú trng nâng cao cht lượng, hiu qu, hướng mnh về đơn v cơ s, bám sát đời sng xã hi. Chủ động, linh hot, đổi mi, sáng to sn sàng nhn nhim v, xây dng lc lượng, chương trình tham gia Hi thi “đội quân văn hóa trong khuôn kh Hi thao Quân s quc tế Army Games.

Bn là, tích cc đẩy mnh phong trào thi đua Ngành Hu cn Quân đội làm theo li Bác H dy”.

Hướng phong trào thi đua vào thc hin tt công tác hu cn, k thut bo đảm đúng, đủ tiêu chun, chế độ, định lượng. Đẩy mnh tăng gia chăn nuôi, gieo trng, góp phn ci thin, nâng cao đời sng ca cán b, công nhân viên, hc viên. Phn đấu thc hin tt mc tiêu Cuc vn động đơn v “Qun lý, khai thác vũ khí trang b k thut tt, bn, an toàn, tiết kim và An toàn giao thông”,  đơn v qun lý tài chính tt.

Năm là, t chc tt các đợt thi đua cao đim chào mng các ngày l, k nim ln trong năm 2022; trng đim là 2 đợt thi đua cao đim k nim 75 năm ngày thương binh lit sĩ và k nim 50 năm Chiến thng Hà Ni - Đin Biên Ph trên không.

Tiếp tc đẩy mnh thc hin hiu qu các phong trào thi đua Cán b, nhân viên, hc viên, sinh viên chiến sĩ thi đua thc hin văn hóa công s, xng danh Bộ đội C H, Nhà trường cùng c nước, Quân đội chung sc, đồng lòng thi đua phòng, chng và chiến thng đại dch Covid-19.

Trên cơ s ni dung phát động thi đua ca Nhà trường năm 2021; các cơ quan, đơn v t chc quán trit, c th ni dung, ch tiêu, bin pháp thi đua phù hp vi chc năng nhim v ca tng cơ quan đơn v, làm cho phong trào thi đua quyết thng thc s tr thành động lc mnh m thúc đẩy các tp th, cá nhân trong Nhà trường phn đấu hoàn thành xut sc mi nhim vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí!

Trong nim vui phn khi, t hào vi nhng thành tích đạt được năm 2021, đồng thi vi tinh thn không tha mãn dng li, Đảng y, Ban Giám hiu Nhà trường kêu gi toàn th cán b, công nhân viên, hc viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường phát huy hơn na ý chí t lc, t cường, tinh thn khc phc khó khăn, không ngng chủ động, linh hot, đổi mi, sáng to, nhit tình, trách nhim, đóng góp sc lc, trí tu thc hin thng li các mc tiêu thi đua năm 2022.

Nhân dp chun b bước sang năm mi năm 2022, xin kính chúc Th trưởng TCCT, các đồng chí đại biu, cùng toàn th các đồng chí và gia đình mnh kho, hnh phúc. Chúc phong trào thi đua quyết thng ngày càng phát trin, giành được nhiu thng li mi./.

Tin bài khác