Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị xét, công nhận Danh hiệu Giảng viên giỏi và rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021

Admin 27/05/2021
 Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức họp Hội nghị xét, công nhận Danh hiệu Giảng viên giỏi (GVG) và rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021. Đồng chí Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, chỉ huy các phòng, ban, Cơ sở 2 và tổ trưởng bộ môn các khoa trong Nhà trường tham dự trực tuyến.

  Năm hc 2020-2021, Nhà trường t chc Hi thi GVG vi chủ đề Tiêu biu - Sáng to”. Trong điu kin dch bnh Covid-19 có nhiu din biến phc tp, Thường vụ Đảng y, Ban Giám hiu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo t chc hi thi theo phương thc mi, kết hp vic ly phiếu tín nhim ca hc viên, sinh viên, cán b ging viên b môn vi quá trình ging dy, nghiên cu khoa hc, tham gia hot động b tr ca tng ging viên; chun b bài ging, và thc hành ging dy.

 Hi thi GVG din ra t ngày 17/5 đến 21/5/2021 có 18 ging viên d thi vi 3 phương thc ging dy là trc tuyến , thông qua các phn mm ng dng công ngh số đối vi các môn lý thuyết, như: môn Công nghip văn hóa, Tâm lý hc, Tiếng Anh,; các môn thc hành như Ký xướng âm, K thut nhc c; môn Biu din nhc c ca lp Trung cp Văn hóa văn ngh qun chúng; ging dy trc tiếp đối vi môn chuyên ngành Múa, Sân khu, Hòa tu, ; dy trc tuyến kết hp trc tiếp đối vi môn chuyên ngành Kèn Tuba. Cùng vi vic t chc thi ging dy thc hành, ging viên còn tham gia thi kim tra năng lc tiếng Anh thông qua 4 k năng (nghe, nói, đọc, viết) trc tuyến; vi k năng đọc, viết và nghe, các ging vin làm bài trc tuyến vi ng dng Google Form trên máy tính vi s giám sát ca Ban Chm thi qua Google Meet; k năng nói được kim tra vn đáp bng hình thc kết ni trc tuyến vi Ban Chm thi; các ging viên d thi bc thăm ngu nhiên chủ đề và thc hành nói bng ng dng Class Tools trc quan.

 Sau khi t chc Hi thi, Ban giám kho nhn xét cho đim, Ban Thư ký tng hp kết qu báo Hi đồng xét, công nhn ging viên gii cp cơ s ca Nhà trường. Hi đồng đã xem xét phân tích, đánh giá kết qu ca tng ging viên tham gia hi thi và tiến hành b phiếu kín. Kết qu 18 ging viên tham gia hi thi được Hi đồng nht trí 100% công nhn là Ging viên gii cp cơ s năm hc 2020-2021, trong đó đạt xut sc chiếm t l 77,7%; gii chiếm t l 22,3%. Đồng chí Hiu trưởng - Ch tch Hi đồng đã ghi nhn công tác phi hp t chc Hi thi ca các cơ quan, đơn v trong toàn trường, biu dương 3 tp thể đã tích cc tham gia: Khoa Múa, Khoa Qun lý văn hóa, Khoa Văn hóa cơ bn; đặc bit khen ngi 03 ging viên: Nguyn Tiến Dũng, Nguyn Tun Anh - Khoa Qun lý văn hóa và ging viên Nguyn Th Vân Anh - Khoa Văn hóa cơ bn đã tích cc chun b và thc hành bài ging vi phương pháp mi, hết sc sáng to, tiêu biu trong s dng công ngh s, các phn mm ng dng, tr thành bài ging trc tuyến đin hình, có th nhân rng đưa vào “trung tâm hc liu skho lưu tr tài liu s phc v cho vic nghiên cu và hc tp ca hc viên, và tài liu thm kho ca ging viên trong Nhà trường. Đồng thi, Hi đồng cũng ch ra mt s hn chế, cn nghiêm túc rút kinh nghim trong Hi thi ging viên gii là đẩy mnh hơn na ng dng công ngh thông tin, sáng to hơn na trong phương pháp vn hành, điu khin, qun lý hc viên khi ging dy trc tuyến; đổi mi phương pháp, ni dung phiếu đánh giá ging dy trc tuyến theo thang đim 100. Mt khác, Hi đồng đã thng nht t năm hc ti ngoi ng là mt trong hai tiêu chí thi xét công nhn ging viên gii ca Nhà trường.

 Thành công ca Hi thi ging viên gii cp cơ s năm hc 2020-2021 đã lan ta được phong trào dy và hc trong toàn trường, to cơ s tin đề, nn tng vng chc hướng ti xây dng “mô hình nhà trường thông minh”, gn vi tư duy s, chuyn đổi s, thc hin “Đổi mi căn bn, toàn din giáo dc, đào to trong cách mng công nghip ln th 4; góp phn thúc đẩy quá trình xã hi hóa hc tp, hc mi lúc, mi nơi, không ngng nâng cao cht lượng giáo dc, đào to đáp ng yêu cu, nhim ca Quân đội trong tình hình mi.

Mt s hình nh ca Hi ngh xét, công nhn danh hiu GVG năm hc 2020-2021.

187205384 2062246550581212 1845215711853325539 n

189462003 2062246533914547 4706161290031749379 n

 

186355475 2062246520581215 3543796531040136791 n

Tin: Bình Trng

nh: Công Thành

Tin bài khác