Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Thủ đô Hà Nội

Admin 24/11/2021
     Sáng ngày 24/11/2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) và được kết nối trực tuyến đến hàng trăm điểm cầu tại các tỉnh, thành cùng các bộ, ngành trên cả nước. Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước. Đây được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của ngành văn hóa, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ trong thời gian qua; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị đã nhận được gần 150 tham luận của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cũng như các nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài... Các tham luận đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục, như: quan điểm, nhận thức, cơ chế quản lý, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, tuổi lao động đối với các ngành nghệ thuật đặc thù, cơ chế tự chủ của các đoàn nghệ thuật, phương thức phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa - sáng tạo, những kinh nghiệm trong quản lý và phát triển văn hóa ở cơ sở...

Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; phối hợp nhuần nhuyễn các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước,tạo thành một mặt trận đồng sức, đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 là diễn đàn để các cơ quan chức năng đón nhận những ý kiến của các đơn vị, địa phương, chuyên gia, nhà nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; góp phần làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế; đánh giá khách quan, thẳng thắn những thành tựu, hạn chế trong công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua, chỉ ra những nguyên nhân căn cốt để có giải pháp khắc phục. Thông qua Hội nghị, các cơ quan chức năng mong muốn được các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, những rào cản, cản trở sự phát triển của văn hóa; đóng góp ý tưởng, sáng kiến, hiến kế nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

​Trong quân đội, văn hóa là một mặt hoạt động rất quan trọng, tinh tế của công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách trong sáng của người chiến sĩ cách mạng; làm phong phú và tô điểm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Hội nghị lần này có ý nghĩa to lớn, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, văn nghệ quân đội; cổ vũ, động viên các nhà trí thức, văn nghệ sĩ trong quân đội phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí hành động; cổ vũ, động viên các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ tích cực, chủ động trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dự trực tiếp Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vinh dự có 2 đại biểuĐại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng và Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Trước sự kiện trọng đại của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, xác định được tầm quan trọng của văn hóa, nghệ thuật trong xây dựng và phát triển quân đội vững mạnh toàn diện, Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy bày tỏ: Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện quan trọng được đông đảo các trí thức, văn nghệ sĩ, những người trực tiếp hoạt độngtrong lĩnh vực văn hóa quan tâm và hưởng ứng. Hội nghị đã thúc đẩy, cổ vũ, động viên những người làm công tác văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật có thêm sức mạnh, ý chí, động lực và khát vọng được cống hiến hết mình cho nền văn hóa của nước nhà; cùng với đó đồng chí Nguyễn Xuân Thủđề xuất những mong muốn, nguyện vọng của các nhà trường đào tạo văn hóa nghệ thuật nói chung và Trường Đại học VHNT Quân đội nói riêng. Đồng chí cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những rào cản trong quá trình hoạt động văn hóa. Đồng hành với văn hóa dân tộc, Văn hóa quân sự luôn đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng trong tiến trình lịch sử đất nước. Xuyên suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật quân đội luôn đóng vai trò then chốt trong định hướng tư tưởng chính trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng; tuyên truyền và cổ vũ tinh thần của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phấn tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù hung bạo; trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Trong thời kỳ bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và thực tiễn phát triển của văn hóa, văn nghệ đòi hỏi Đảng, Nhà nước, Quân đội cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạcông tác văn hóa, văn nghệ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quân đội cần phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp và các thiết chế văn hóa trong quân đội. Đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội tinh, gọn, mạnh, nhất là đội ngũ sáng tác, biên đạo, phê bình âm nhạc, nghệ thuật, đội ngũ sưu tầm, phục dựng bảo lưu, phát triển giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Chú trọng đào tạo đội ngũ hoạt động văn hóa ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vì đây là địa bạn trọng yếu chiến lược, đang có nguy cơ mất dần đi bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; mặt khác các thế lực thù địch lợi dụng sự hạn chế yếu kém trong hoạt động văn hóa ở đây để tuyên truyền xuyên tác, kích động chống phá quyết liệt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chức năng, nhiệm vụ giáo dục – đào tạo các ngành văn hóa, nghệ thuật, báo chí truyền thông phục vụ quân đội và đất nước, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật luôn xác định nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo, chất lượng giáo dục – đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học, tiếp tục đóng góp cho quân đội những hạt nhân, tài năng văn hóa, văn nghệ phục vụ quân đội và đất nước. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, Nhà trường được củng cố nguồn lực để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền văn hóa nước nhà nói chung và nền văn hóa nghệ thuật quân đội nói riêng./.

06288367-457F-40DC-85D3-1213B7320F3E

Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy bày tỏ cảm nghĩ trước thềm Hội nghị.13E8C6AA-577E-423C-AECC-AA6F144231A8

Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tin: Hoàng Loan

Ảnh: Trọng Hải, Thế Tuấn (Báo QĐND)

 

 

Tin bài khác