Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI

Admin 28/08/2013
Ngày 30 tháng 8 năm 2013 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trưng ương 7 khóa XI theo Kế hoạch số 100/KH-ĐU ngày 19/7/2013 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị. Hội nghị nhằm quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà trường nắm vững và nhất trí cao với quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị trung ương 7 khóa XI; tạo ra sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua đó vận dụng vào việc xây dựng tổ chức Đảng ở đơn vị cơ sở gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

 

Nội dung của Hội nghị tập trung vào các vấn đề cơ bản như: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; Việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng  (khung) tham dự với ý thức kỉ luật cao. Sau Hội nghị, Khoa KHXH&NV được giao nhiệm vụ nghiên cứu sâu các chuyên đề để đưa các nội dung cơ bản của Nghị quyết nói trên vào chương trình giảng dạy.

QUỲNH HOA

Tin bài khác