Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Admin 05/09/2014
Ngày 04/9/2014, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI). Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá, TS Nguyễn Học Từ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên toàn trường. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí đã quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà trường đề cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, nắm vững và nhất trí cao với quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW9, Khóa XI; tạo sự thống nhất cao với các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong các kết luận, nghị quyết, qua đó vận dụng vào việc xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường được học tập, quán triệt 02 chuyên đề. Chuyên đề 1: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Đại tá Phan Văn Long, Phó Chính ủy Nhà trường đảm nhận; Chuyên 2: Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng do Đại tá Lê Đăng Nam, Trưởng phòng Chính trị đảm nhận.

Qua học tập, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn và triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, liên hệ sát với thực tiễn và chức trách nhiệm vụ từng người cũng như chức năng, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

THU THỦY

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

Tin bài khác