Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Admin 27/02/2014
Ngày 26/02/2011, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) nhằm quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà trường nắm vững và nhất trí cao với quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW8, Khóa XI; tạo sự thống nhất cao với các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong các kết luận, nghị quyết, qua đó vận dụng vào việc xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động.

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường được giới thiệu 4 chuyên đề. Chuyên đề 1: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Đại tá Phan Văn Long, Phó Chính ủy Nhà trường đảm nhận; Chuyên đề 2: Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” do Đại tá Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo đảm nhận; Chuyên đề 3: Kết luận về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” do Thượng tá Hoàng Văn Chức, Chủ nhiệm khoa Khoa học xã hội và nhân văn đảm nhận; Chuyên đề 4: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 do Đại tá Lê Đăng Nam, Trưởng phòng Chính trị đảm nhận.

4 chuyên đề đã giới thiệu các nội dung căn bản về Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), làm cơ sở để các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn và triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Đây là một hoạt động học tập thiết thực, có ý nghĩa góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên và quần chúng, đấu tranh triệt tiêu với các quan điểm sai trái, biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng và hành động, thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

PHƯƠNG HÀ

Tin bài khác