Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

HIỆU TRƯỞNG

Admin
Hiệu Trưởng
Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy