Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII, NGHỊ QUYẾT SỐ 847-NQ/QUTW CỦA QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG

Admin 24/02/2022
 Ngày 23/02/2022, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và trực tiếp tham gia quán triệt Nghị quyết cùng Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó chính ủy Nhà trường. Tham gia học tập có 205 đồng chí là cán bộ, đảng viên, quần chúng của Nhà trường.

 Lớp học đã được học tập, quán triệt, triển khai 03 nội dung :

 - Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" (Kết luận số 21-KL/TW).

 - Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm.

 - Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021của QUTW về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nhà trường khẳng định Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW Quân uỷ Trung ương, có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu; kết hợp ghi chép với tự nghiên cứu tài liệu để có nhận thức đúng đủ và sâu những nội dung cơ bản, cốt lõi. Sau Hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết cho các đồng chí đảng viên còn lại và đối tượng quần chúng; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao; chỉ đạo; chủ động kiểm tra giám sát việc xây dựng thực hiện Nghị quyết.

 Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật, bổ sung Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW Quân uỷ Trung ương, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn cho sát với từng đối tượng cụ thể.

 Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của các cấp ủy đảng và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc học tập, quán triệt Nghị quyết tiến hành nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo động lực mới, phát huy sức mạnh tổng hợp động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

IMG 9807

IMG 9820

IMG 9823

Tin: Vũ LịchẢnh: Đức Lộc

Tin bài khác