Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Admin 27/03/2020
 Thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở có ý nghĩa trực tiếp đến thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025; xác định ý nghĩa, tầm quan trọng đó; từ ngày 18 đến ngày 26/3/2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo 05 chi bộ cơ sở (Chi bộ Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, chi bộ Phòng Đào tạo, chi bộ Phòng Tham mưu - Hành chính, chi bộ Tiểu đoàn học viên Nghệ thuật dân tộc và Miền núi và chi bộ Phòng Chính trị) Đại hội thành công tốt đẹp;

 Những kết quả nổi bật là: Các ý kiến tham luận vào dự thảo các Văn kiện đại hội các cấp chất lượng tốt; các đồng chí được bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư khóa mới tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, cơ cấu hợp lý, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%); Bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 một lần đủ số lượng (cả về đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết) số phiếu tín nhiệm trên 60%. Trao đổi với các cấp ủy, và quá trình chỉ đạo, theo dõi Đại hội các chi bộ cơ sở vừa qua, rút ra một số vấn đề sau.

 Thứ nhất, các cấp ủy, chi bộ, nhất là đồng chí Bí thư phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, cầu thị trong công tác chuẩn bị đại hội; tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Kế hoạch số 2973-KH/ĐU, ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Hướng dẫn số 2974/HD-CT ngày 28/11/2019 của Phòng Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học VHNT Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong quá trình làm công tác chuẩn bị Đại hội thường xuyên tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ và sự hướng dẫn, giúp đỡ của Phòng Chính trị, với phương châm "mắc ở đâu, gỡ ở đó", đồng thời phát huy trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho đội ngũ đảng viên làm công tác chuẩn bị chu đáo, sâu sát về mọi mặt, kể cả việc chuẩn bị báo cáo chính trị, ý kiến tham luận....

 Thứ hai, trong quá trình chuẩn bị, các cấp ủy, chi bộ tổ chức thảo luận và xin ý kiến của toàn bộ đảng viên vào các văn kiện Đại hội. Vì vậy, Báo cáo chính trị của các cấp ủy cơ bản chất lượng tốt, đánh giá khách quan kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những nguyên nhân, kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá nhiệm kỳ tới sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư trong nhiệm kỳ qua và rút ra những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Các ý kiến luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện của cấp mình, cấp trên thể hiện rõ tinh thần tự phê bình và phê bình, ý chí nguyện vọng, trí tuệ, đổi mới và phát triển, tiêu biểu như: Đại hội chi bộ Phòng Chính trị về năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các cấp ủy, chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức; chi bộ Phòng Đào tạo về đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT trong tình hình mới; Chi bộ Phòng Tham mưu - Hành chính về công tác xây dựng Cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; Chi bộ Tiểu đoàn Học viên Nghệ thuật dân tộc và Miền núi về trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong quản lý, rèn luyện học viên, sinh viên; Đặc biệt chi bộ Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã có nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các Văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ Nhà trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX. Các văn bản phục vụ đại hội nhất là kịch bản đại hội chuẩn bị chặt chẽ, đúng tiến trình và được luyện tập phối hợp cơ bản nhịp nhàng.

 Thứ ba, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy, chi bộ phát huy dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Do đó, Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Nhà trường có chất lượng tốt, số phiếu tín nhiệm cao, đặc biệt bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư khóa mới với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%). Công tác thi đua, tuyên truyền được các cấp ủy, chi bộ chú trọng quan tâm đúng mức, nhiều chi bộ đã tổ chức tốt phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo đảm cho đại hội, như: trang trí khánh tiết, chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, panô, bảng ảnh tuyên truyền...

 Thứ tư, các chi bộ được chỉ đạo đại hội trước để rút kinh nghiệm tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng hướng dẫn, trách nhiệm cao, dân chủ, tạo khí thế sôi nổi. Chủ tịch điều hành đại hội bám sát vào nội dung, chương trình, linh hoạt, sáng tạo, điều chỉnh chương trình làm việc phù hợp với diễn biến của đại hội; các bộ phận giúp việc thực hiện tốt nhiệm vụ. Đây là cơ sở để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường còn lại tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

 Một yếu tố hết sức quan trọng đó là: Đảng ủy, Ban Thường vụ, thường xuyên quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của các cơ quan, đơn vị; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời, từ bước quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên và cấp mình đến việc tổ chức thực hiện quy trình nhân sự...; Ban Thường vụ đã phân công từng ủy viên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc từng cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; đồng thời giao Phòng chính trị hướng dẫn, giúp đỡ, theo dõi các chi bộ, đảng bộ cả trước, trong và sau đại hội, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội đúng nguyên tắc và thành công tốt đẹp.Đại hội một số chi bộ cơ sở thành công tốt đẹp, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới; thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Ban thường vụ nhà trường. Đây là một số kinh nghiệm để các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại trong Đảng bộ Nhà trường, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực chủ động làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

 Bên cạnh những thành công là cơ bản, đại hội còn một số điểm cần rút kinh nghiệm như sau:

 Một là, Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của chi ủy và dự thảo Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội của một số chi bộ còn dàn trải, tính khái quát chưa cao; cá biệt trong phần đánh giá của báo cáo chính trị còn thiếu sự so sánh, chưa làm rõ những kết quả nổi bật, trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá của nhiệm kỳ qua. Một số giải pháp còn chung chung, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, nội dung, biện pháp lãnh đạo trùng lặp, chưa chặt chẽ.

 Hai là, việc tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội nhất là văn kiện đại hội cấp trên chưa toàn diện, sâu sắc, nhiều ý kiến mang tính đồng thuận; nặng về liệt kê thành tích, chưa nêu bật những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm; chưa đề xuất được giải pháp sắc bén để khắc phục khâu yếu, mặt yếu và khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

 Ba là, một số chủ tịch, tổ bầu cử điều hành đại chưa linh hoạt, còn phụ thuộc nhiều vào "kịch bản"; chưa tạo được không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi; một số ý kiến tham luận suôi chiều; điều hành phần bầu cử trùng lập nhiều, chưa thật sự nhịp nhàng.

 Từ kết quả đại hội của 05 chi bộ cơ sở trên đây, trong thời gian tới, các đảng ủy, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Nhà trường, cần tích cực, chủ động làm tốt một số nội dung sau: 1. Đối với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Đảng ủy và dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phải đề xuất được phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. 2. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội. Trong thảo luận, chủ tịch cần gợi mở những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội; khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích, xem nhẹ việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên. 3. Trong điều hành phần bầu cử phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, của Chủ tịch và Tổ kiểm phiếu để phối hợp nhịp nhàng; các đảng viên phải nắm chắc nguyên tắc, quyền ứng cử, đề cử, bầu cử, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao trong quá trình bầu cử. 4. Thời gian đại hội cấp cơ sở đã xác định trong kế hoạch (hoàn thành trong tháng 4/2020). Song chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành công tác chuẩn bị, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường (qua Phòng Chính trị), để tổ chức đại hội sớm hơn so với kế hoạch. 5. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội xong, hoàn thành chỉnh văn bản báo cáo và đề nghị cấp trên quyết định chuẩn y cấp ủy, bí Thư, Phó Bí thư khoá mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kết quả đại hội tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, HV, SV, lao động hợp đồng và HSQ-BS trong cơ quan, đơn vị mình tổ chức thực hiện.

 Phát huy truyền thống "Chiến sĩ, nghệ sĩ; đoàn kết, chiến đấu; năng động, sáng tạo; lập công, quyết thắng"; với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở sở còn lại và Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội chính là việc làm thiết thực, có ý nghĩa to lớn đóng góp vào thành tích chung hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Nhà trường (23/9/1955- 23/9/2020); góp phần quan trọng xây Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

daihoi2020-01

daihoi2020-02

daihoi2020-03

daihoi2020-04

daihoi2020-05

Tin: Đỗ Viết Lự

Ảnh: Dương Chương

Tin bài khác