Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật trong Quân đội.
Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.
Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.

 

 Nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ của một trường đại học theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng và trung học (trung cấp) trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật cho các đoàn nghệ thuật, nhà văn hoá, cơ quan nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp văn hoá - nghệ thuật của Quân đội và cho các cơ sở đào tạo nghệ thuật khác. (Gồm các chuyên ngành: Văn hoá cơ sở, Thư viện, Bảo tàng, Viết văn, Biên đạo Múa, Huấn luyện múa, Nhạc cụ, Thanh nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Lý luận phê bình âm nhạc, Sân khấu...)
Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá - nghệ thuật cho cán bộ chuyên trách, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Tham gia đào tạo cán bộ, nhân viên văn hoá - nghệ thuật và cán bộ chuyên trách các đoàn nghệ thuật cho các nước bạn.
Kết hợp đào tạo với việc tham gia các hoạt động văn hoá - nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân.
Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật phục vụ cho công tác đào tạo và ứng dụng trong thực tiễn.
Hợp tác quốc tế đại học và sau đại học trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật.
Đào tạo cán bộ, diễn viên văn hóa - nghệ thuật cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.