Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

CHÍNH UỶ

Admin
Chính ủy
Đại tá Phùng Thanh Tiến