Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Ban Thông tin Khoa Học Quân Sự

Admin

Trưởng ban:

Thiếu tá Tôn Thất Tùng

1. Chức năng:

Thu thập, xử lý, cung cấp, tổ chức thông tin có hệ thống phục vụ cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ giảng viên, học viên; ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tự động hóa từng phần hoặc toán bộ các khâu trong quá trình dạy và học; tổ chức mạng hóa, số hóa, xuất bản ấn phẩm và băng đĩa.

2. Nhiệm vụ:
a. Nghiên cứu, xác định nhu cầu của các đối tượng dùng tin trong nhà trường để thu thập, xử lý, lưu giữ và phổ biến thông tin dưới các hình thức thông tin thích hợp, phục vụ cho chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện; tham gia phổ biến các tri thức KH-CN quân sự trong và ngoài nước theo chuyên ngành để nâng cao kiến thức cho cán bộ chiến sỹ trong Nhà trường.
b. Tổ chức biên soạn, xuất bản, tổ chức thư viện khoa học, lưu giữ tài liệu phục vụ thông tin cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy của Nhà trường.
c. Cung cấp thông tin KH-CN phục vụ công tác thẩm định các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu KH-CN ở Nhà trường; trao đổi, hợp tác thông tin KH-CN trong và ngoài Quân đội theo phạm vi chức trách quy định.
d. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành thông tin khoa học; kiểm tra, đánh giá, tổng kết định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin KH-CN, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
đ. Tổ chức hội thảo khoa học tại nhà trường về lĩnh vực thông tin KH-CN quân sự theo chương trình, kế hoạch đã được Ban giám hiệu phê duyệt. Tham gia các hội nghị, hội thảo về khoa học, công nghệ theo quy định của trên và của Nhà trường.

 

Ban Thông tin Khoa học Quân sự ra mắt