Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT

Admin

Trưởng ban:
Trung tá, ThS Bùi Đức Nghĩa

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.
Chức năng:

- Ban Khảo thí có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo.
Nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ của Ban Khảo thí là chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp;
- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách; văn bản pháp quy về công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo của Bộ Quốc phòng và triển khai thực hiện trong đơn vị;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng trường (tự đánh giá) theo tiêu chí đánh giá chất lượng trường của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng;
- Định kỳ xin ý kiến cán bộ, giảng viên, học viên và các cơ quan đơn vị sử dụng nhân lực do Trường đào tạo về chất lượng đào tạo, giảng dạy và các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo;
- Tổ chức kiểm tra chế độ, quy định về giáo dục - đào tạo; Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo.

Một số hình ảnh Ban Khảo thí đảm bảo chất lượng GD&ĐT :