Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Admin 04/11/2022

 Ngày 04/11/2022, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham dự có Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Nhà trường, các đồng chí trong Ban chỉ đạo 35, Tổ Thư ký và lực lượng nghiệp vụ.

 Năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Nhà trường đề ra nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo; một trong những kết quả nổi bật là đã chủ động quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Cơ quan TCCT và Đảng ủy Nhà trường; chủ động tham mưu với Đảng ủy Nhà trường đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho Tổ Thư ký và lực lượng nghiệp vụ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Nhà trường. Thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "tự soi, tự sửa"; học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chủ động thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc. Các cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ về những âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; kịp thời phổ biến thông tin tích cực, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; qua đó định hướng tư tưởng, dư luận, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời đăng ký cam kết phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

 Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Nhà trường xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn; triển khai các biện pháp thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chủ động nắm chắc tình hình, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ. Duy trì nền nếp hoạt động của Ban chỉ đạo 35, cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất định hướng tư tưởng, triển khai các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và truyền thống văn hóa dân tộc; theo phương châm "xây" và "chống", trong đó xác định lấy yếu tố "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, chặt chẽ, không khoan nhượng. Duy trì chặt chẽ công tác quản lý nội bộ, ngăn chặn các luồng tư tưởng xấu độc thâm nhập vào đơn vị. Coi trọng quản lý chặt chẽ cả tổ chức và con ngư¬ời bảo đảm đơn vị luôn vững vàng kiên định về chính trị tư tưởng, trong sạch về tổ chức, thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy và trung thành của Đảng và nhân dân.

tkll47

Tin: Vũ LịchẢnh: Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác